Komenský a výchova lidstva

###

Všeobecné vzdělávání mladých lidí je v dnes v Evropě něčím naprosto samozřejmým: Všichni jsme chodili nebo chodíme do školy a chodí, chodily nebo půjdou do ní i naše děti. Když diskutujeme o otázkách vzdělání, znamená to většinou, že se bavíme o tom, která škola je dobrá či lepší, jaká by škola obecně měla být anebo zda by se na školách mělo učit to či ono, zda by se měla věnovat větší pozornost výuce nebo uměleckému a životnímu rozvoji dětí a tak podobně. A vůbec nás nenapadne, že by tomu tak také nemuselo být. A přece nejsou ještě tak vzdáleny doby, kdy dostat se do školy bylo výsadou, vládl tedy stav, jaký povšechně shledáváme, pokud ovšem máme vůli tak daleko dohlédnout, v zemích třetího světa.

Všeobecnou školní docházku zavedla v rakouských zemích svým Všeobecným školním řádem z 6. prosince 1774 císařovna Marie Terezie a zhruba ve stejné době byly obdobné podmínky zaváděny v dalších evropských státech. Státní aparát tak naplnil myšlenku, se kterou přišel jako první již v polovině sedmnáctého století Jan Ámos Komenský − ovšem způsobem, na němž by asi původce této myšlenky shledal nemálo povážlivého. Myšlenka všeobecného povznesení, všeobecného vzdělání byla osvícencům blízká, neboť v jejich mysli představoval fungující a dokonalý stát prakticky nejvyšší uskutečnitelný cíl, a aby takové dokonalosti státního (nebo i jakéhokoli jiného) soustrojí bylo možno dosáhnout, bylo třeba dbát, aby neobsahovalo žádné slabé články, na nichž by se jeho plynulý chod zadrhával. Nebylo tedy, ač jim to bývá podsouváno, hlavní myšlenkou osvícenců to, aby všichni a všechno bylo postaveno na stejnou úroveň, z níž již nikdo nesmí vybočit − tato myšlenka zůstává vyhrazena francouzské revoluci a pak moderním totalitarismům. Osvícenci chtěli výkonný stát a k tomu potřebovali poddané, kteří nejsou tak chudí a sužovaní nemocemi, aby veškerou svou sílu museli soustředit na své vlastní přežití. Cílem osvícenců tedy bylo dovést „lid“ na určitou minimální (dnes bychom řekli „rentabilní“) hospodářskou a vzdělanostní úroveň a dál již vše ponechat schopnostem každého jednotlivce: prosperující, daně odvádějící sedlák byl stejně dobrý a potřebný jako konstruktér, ba potřebnější, neboť potravin na konci osmnáctého století nebýval ani v Evropě vždy dostatek, hlavně kvůli nejrůznějším válečným tažením, která měli monarchové v takové oblibě. Proto se zde ozývá myšlenka všeobecného povznesení stejně jako u Komenského, byť odlišně motivovaná. A abychom byli schopni postřehnout rozdíly, musíme se nejdříve podívat na to, s čím vlastně Jan Ámos Komenský přišel.

Byla to opravdu idea „všeobecného vzdělání“, ovšem v trochu jiném smyslu, než jak to mysleli osvícenci. Komenskému šlo o to, aby všichni lidé, osvíceni světlem Ducha, které nemůže být upřeno nikomu, pokud jen si k němu nalezne cestu, a) došli spásy b) vzdělali na zemi ideální společnost. Náčrt této své myšlenky uveřejnil už ve spise Via Lucis, psaném v Londýně v roce 1642, avšak plně svou ideu rozvinul až v sedmidílné Consultatio catholica de emendatione rerum humanarum (Obecná porada o nápravě všeho lidského), na níž začal pracovat při svém pobytu ve Švédsku a v Blatném potoku, jejíž část mu shořela v Lešně a kterou alespoň v hrubých rysech dokončil těsně před smrtí. Tento projekt sahá mnohem dále než jen za myšlenku všeobecného vzdělání − něco málo z toho je naznačeno citátem v závěru tohoto článku. V oblasti vyučování se dá Komenského snaha shrnout heslem: učit všechny (omnes) − podílet se na veškerém vědění (omnia) − a to všestranně (omnino), po všech stránkách a pro všechny stránky člověka. Tento projekt je už nastíněn ve Via lucis, ovšem plného rozvinutí (byť ne dokonalého zpracování) se mu dostává až ve zmíněné Komenského sedmidílné pansofické rukověti. Ač jsou myšlenky tam vyjádřené hlubší a lépe a podrobněji zpracované, nám pro seznámení s tím, čeho si vlastně Komenský žádal, postačí úryvky z Via lucis. Zde jsou některé:

 

XIV, 16:

„… Když pak radíme, aby se všichni podíleli na tomto konečném světle, nechceme tím, aby i řemeslníci, sedláci a ženy se cele věnovali knihám, ale aby nikdo z nich se nezanedbával v tom, co je potřebné všem. Například aby nikdo nebyl hloupě neznalý sebe, tvorstva a Boha; mimo to, aby se každý vzdělával pro své zvláštní povolání, aby ti, kdo někoho řídí, uměli řídit a vládnout a ti, kdo jsou jim podřízeni, uměli být podřízeni nebo ovládáni. Všichni, pravím, mají být učeni lidským věcem, protože jsou lidé, božským věcem, protože jsou obrazem Božím, věčným věcem, protože jsou čekateli věčnosti. Jinak by zajisté bylo lépe narodit se zvířaty, protože věc, která se sama zvrhla, stává se sama horší než věci špatné. Ani škola světa se nebude moci nikdy vrátit do řádu shodného s Božím úmyslem, nezačnou-li všichni, kdo do ní byli posláni, konat to, proč tam byli posláni. Začít však nebudou moci, jestliže budou neustále setrvávat ve své temnotě, a pravé podmínky k opravdovému prohlédnutí jim neposkytnou ti, kdo je neznají tak, jako je začínáme, díky poučení Božímu, prohlédat my. …“

 

XIV, 1nn:

„1. Vymezme ještě lépe, co máme správně rozumět slovy všechno, všichni, veskrze (omnes, omnia, omnino  − viz výše), aby se nezdálo, že se pokoušíme o něco nemožného nebo nepotřebného nebo dokonce nesprávného.

2. Slovem všechno rozumíme, co Bůh v této škole světa lidem buď již odhalil, nebo nadále ještě odhalí, ať jsou to věci věčné, ať pomíjející, ať duchovní nebo tělesné, ať nebeské či pozemské, ať přirozené nebo umělé, ať bohoslovné nebo filosofické, ať dobré nebo zlé, ať obecné nebo zvláštní.

3. Věčným věcem se lidé mají učit, protože jsouce určeni k věčnosti, nemohou neznat svůj cíl bez nebezpečí věčného zatracení. Současně se však mají učit pomíjejícím, protože přes ně se jde k oněm věcem věčným.

4. Lidé se mají učit věcem duchovním, protože sami svou lepší částí jsou bytosti duchovní, a aby dobře znali sami sebe, stvoření Boží. Protože však přebýváme v těle a dokud jsme naživu, udržujeme se tělesnými věcmi, musíme znát i ony věci určené k našim zdejším potřebám, aby něco nepoznaného nás nepřipravilo o užitek, který skýtá, nebo aby něco špatně poznané a nenáležitě osvojené nám neškodilo.

5. Nebeským věcem se mají učit, protože nebe je naší vlastí a dům našeho otce je místem, v němž se nám připravují příbytky. …

6. Nevyhnutelně je třeba se učit přirozeným věcem, protože jsou viditelným zrcadlem neviditelné Boží vznešenosti a klíčem k mnoha tajemstvím Písma svatého a konečně idejemi, formami a normami našich prací, aby byly rozumné. A tyto tři užitečné věci pro tvorstvo především nyní máme mít na zřeteli, aby nebylo pochyb, že ono úplné světlo posledního věku se zaskví především z těchto pochodní Božích.“

 

Vypadá to na první pohled jako plané teoretizování, ale uvědomme si, co nám tyto myšlenky říkají dnes. Slýcháme třeba, že se děti a lidé mají vzdělávat, aby obstáli ve společnosti, mají se učit věcem užitečným, a co neslouží bezprostřednímu užitku, má být ze všeobecného vzdělání vyškrtnuto. Jaký je ale cíl vzdělání u Komenského? Abychom obstáli před Bohem a sami před sebou. To jsou však důvody podstatně odlišné a jistě také vzdělání, o něž s takovou motivací usilujeme, se bude lišit od onoho předchozího. A navíc veškeré toto úsilí (které pro Komenského zahrnuje například také vytvoření univerzálního jazyka!) má svůj veliký vznešený a dalekosáhlý cíl:

 

XX,4

„Jako je tedy pravda, že se dosud mnohé skrývá, co nikdo nezná, tak je pravda, že to všechno Bůh hodlá zpřístupnit. … A pak se vyplní, co je předpověděno, že přijde čas, kdy se lidé přestanou učit od lidí (to jest nedají se zavádět lidskými autoritami − Jer 31,34), že začnou být opravdu vyučenými od Boha (Iz 54, 13), to jest budou sledovat samotná díla Boží, slova a vnuknutí a jimi se budou řídit, protože knihy Boží budou otevřeny, aby každý, kdo je umí číst, jim zároveň rozuměl. Tím se stane, že lidé nejen uvěří tajemstvím Božím (což dřívějším věkům stačilo k blaženosti; podle slov Kristových Blažení, kteří uvěřili J 20,29), ale také jim budou rozumět.“