I – základní

K Tobě, Otče veškerenstva obracíme své zraky, neboť jsi původce a tvůrce všeho, celé stvoření i s námi má v Tobě svůj počátek. A my, Tvé dílo, ti děkujeme, že jsi nás stvořil, Pane, ne v nedokonalosti a hříchu, ale v milosti a lásce. A chválíme Tvé Jmé

K Tobě, Otče veškerenstva obracíme své zraky, neboť jsi původce a tvůrce všeho, celé stvoření i s námi má v Tobě svůj počátek. A my, Tvé dílo, ti děkujeme, že jsi nás stvořil, Pane, ne v nedokonalosti a hříchu, ale v milosti a lásce. A chválíme Tvé Jméno. Buď, Pane Tvé Jméno velebeno ve všech jménech, kterými Tě vzývají národy po vší zemi. Dej, Pane, ať i naše srdce jsou chrámem čistým Tvého jména, když Tě vzýváme jménem našeho Pána Ježíše Krista.

 

V Něm přišlo na zem boží království a skrze něho Tě prosíme: Dej ať i naše mysli jsou otevřeny očekávání božího království, ať jsou naše ruce a nohy připraveny pracovat pro jeho příchod, ať blaženou nadějí jeho příchodu žijí i naše těla. Vždyť On je vpravdě boží syn a pravý výraz boží podstaty. Podle Tvé svaté vůle přinesl požehnání světu: pomáhal slepým a chudým, uzdravoval jejich neduhy a ukazoval cestu do božího království.

 

A naplnil tvou vůli až do krajnosti: vydal se smrti kříže na znamení všem národům. Večer pak, před svým utrpením nás naučil, jak se máme sdílet se svými bratry: Vzal chléb, požehnal ho, vzdal díky, rozlámal a dával svým učedníkům řka: "Hle, toto je mé Tělo, které se takto za Vás vydává."

 

Pak vzal i kalich, požehnal, dal svým učedníkům a řekl: " Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. To konejte na mou památku." Neboť:"Neodpustíte-li lidem jejich provinění, ani vám Otec neodpustí vaše hříchy!"

 

Dej tedy i nám, Pane, ať se tento chléb a toto víno stanou nám tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista a jako on se ve své dobrotě rozdával nejmenším z maličkých, ať i my umíme sloužit bližním v prostotě srdce a jako on odpouštěl svým pronásledovatelům, ať i my odpouštíme těm, kdo nás sužují pro jeho jméno.

 

Dej nám Pane kolem tvého stolu shromážděným nyní zapomenout na vše staré a špatné a slavit s radostí hod, který jsi pro nás přichystal, hod, ze kterého se zrodila církev. A v jednotě církve s Bohorodičkou Pannou Marií, s anděly a spravedlivými všech věků tě prosíme: Chraň naše životy všeho zlého, nedej nám promarnit je ve víru tohoto světa, abychom mohli obdivovat nádheru tvého království, podivovat se Tvé moudrosti a moci v záři Tvé slávy, neboť proto jsme byli stvořeni. Ať se nám tak stane pro zásluhy Ježíše Krista, našeho Pána a zachránce, jenž s Tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha Svatého na věky. Ať naše ústa jeho hlásají slávu od shromáždění do shromáždění, ať lidu, jenž přijde, jeho se zjeví sláva, neboť

skrze Něho a s Ním a v Něm se ti, Bože, Otče všemohoucí, všechna vzdává čest od věků na věky. AMEN!