III. Tříkrálová, čili o vděčnosti

Tříkrálová, čili o vděčnosti

Vpravdě jsi svatý, Pane, tvůrce světa, jenž jsi před věky vtiskl světu svůj řád a dopřál jsi, aby jej poznával člověk. Odedávna jsi vodil lidi cestami své moudrosti a národům jsi dával poznávat skrytá tajemství. A když ses sám, věčné Slovo, vtělil do člověka, poznali někteří z nich tvou zázračnou podstatu a přišli ti vzdát úctu, velebíce tebe – Boha, za milost zjevení, jež jim bylo dáno. Avšak člověk neužíval božských darů jen k tvé chvále, ale sveden odpůrcem lidstva je obrátil ve svůj vlastní prospěch, slávu a moc. Aby nezahynul zcela v bažinách nicoty, poslals mu na pomoc své Slovo, jednorozeného Syna, jenž přišel, aby lidstvo osvítil a zachránil, co bylo ztraceno. Za tento veliký dar ti mudrci vzdali díky svými dary, nejlepšími jaké měli. I my tě chceme chválit celým svým životem a proto ti přinášíme, co k životu nezbytně potřebujeme – chléb a víno, aby se nám působením Ducha svatého staly dary tvé božské moudrosti – tělem a krví tvého milovaného syna, Ježíše Krista. On totiž, aby nás naučil díkuvzdání ve společenství lásky se svým Otcem, vzal při poslední večeři právě chléb a víno; chléb rozlámal, podal svým učedníkům a řekl:

TOTO JE MÉ TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

Pak vzal kalich s vínem, požehnal ho a dal jim se slovy:

TOTO JE MÁ KREV, KTERÁ SE ZA VÁS VYLÉVÁ.
TO ČIŇTE NA MOU PAMÁTKU.

Přijmi tedy Bože tuto oběť díkuvzdání z rukou svého Syna, který sám ji za nás přináší jako jediný velekněz před Tebou. Vždyť je to On, tvé božské Slovo, jež v nás budí touhu po Tobě a tak nás, jakkoli vzdálené sjednocuje v tvém Duchu. Bože, ty jsi v nevyzpytatelné moudrosti položil světu základ a lidem na něm dal jejich místo, pamatuj na chudé a obtížené, na ty, kterými svět pohrdá a zjev jim svou milostivou tvář. Pamatuj na naše bratry a sestry N., které ti dnes připomínáme. Dej, aby všichni došli po svých cestách k tobě.

Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jenž s Tebou v jednom Duchu žije a vládne po věky věků. Skrze něho a s ním a v něm je ti vzdána všechna čest a sláva, Bože, všemohoucí Otče, na věky věků.

AMEN