Prex eucharistica I (Hippolyti)

I (Hippolytova)

 

Děkujeme Ti, Bože, náš Otče, skrze Tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, kteréhos‘ nám poslal, když přišla plnost času, jako Vykupitele k naší spáse a jako zvěstovatele Tvé svaté vůle.

On, tvé věčné Slovo, je s Tebou nerozdílně spojen a skrze něj jsi stvořil veškerenstvo, abys uzřel, že je dobré.

On se stal skrze Ducha Svatého člověkem, narodil se z Marie Panny a zjevils nám jej jako svého Syna.

Aby naplnil Tvou vůli a shromáždil Tvůj svatý lid, rozpřáhl své ruce v bolesti, aby zprostil bolesti ty, kdo v Tebe věří. Dobrovolně se vydal smrti, aby smrt odzbrojil, aby roztrhal zlá pouta, vykázal neštěstí jeho meze a zvěstoval Zmrtvýchvstání.

 

V noci, kdy byl vydán na smrt, vzal chléb, vzdal díky, rozlomil ho, dal svým učedníkům a řekl:

VEZMĚTE A JEZTE:

TOTO JE MÉ TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

 

Stejně vzal po jídle kalich a opět Ti vzdal dík, dal svým učedníkům a řekl:

 

VEZMĚTE A PIJTE:

TOTO JE KALICH NOVÉ A VĚČNÉ SMLOUVY, KREV MÁ, JEŽ SE ZA VÁS A ZA VŠECHNY VYLÉVÁ NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO ČIŇTE NA MOU PAMĚŤ!

 

A proto pamětlivi Tvého Syna, jeho smrti a zmrtvýchvstání, slavíme toto díkůvzdání a přinášíme Ti tento chléb a tento kalich.

(Aklamace: Tajemství víry! – Kristus zemřel,…)

Děkujeme Ti, že nás máš za hodné stát před Tebou a Tobě sloužit a prosíme Tě: Sešli svého svatého Ducha na tyto dary a na svou církev a povolej ji v jednotě ke svému stolu. Upevňuj ji svým Duchem ve víře v Tebe, skrze Tvého Syna, jehož jsi nám dal, Ježíše pomazaného;

 

SKRZE NĚHO A S NÍM A V NĚM JE TI V DUCHU SVATÉM VZDÁNA, BOŽE, OTČE VŠEMOHOUCÍ, VŠECHNA SLÁVA A ČEST NYNÍ I NA VĚČNOST. – AMEN!