PREX EUCHARISTICA III

 (eucharistická modlitba Utrechtské unie, 1982)

Eucharistická modlitba začíná prefací příslušného svátku nebo liturgické doby, nebo následující:

Děkujeme Ti, Bože, náš Otče, neboť od Tebe pochází náš život. Ty jsi nás stvořil a nevypouštíš nás ze svých rukou. Pro nás jsi tu vždy s námi: Kdysi jsi vedl svůj lid bezcestím pouště – dnes provázíš církev v síle svého Ducha. Tvůj Syn sám je ona cesta i Pravda i Život. A proto Tě oslavujeme a se všemi anděly a svatými plni radosti voláme:

Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů!

Plna jsou nebesa i země tvé slávy. Hosanna na výsostech!

Požehnán buď, jenž přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech!

V menším kruhu je možno po úvodním dialogu hned bez preface a sanctus přejít k následující části eucharistické modlitby:

Požehnaný jsi, Bože, Otče našeho Pána, Ježíše Krista, Otče milosrdenství a Bože vší útěchy!

Tak jsi miloval svět, žes dal svého jediného Syna, aby nikdo, kdo v něj věří nebyl zatracen, ale aby všichni měli život věčný.

On ustanovil i trvalou paměť svého díla spásy: V noci, ky byl vydán, vzal chléb, s díkuvzdáním jej rozlomil a řekl:

VEZMĚTE A JEZTE: TO JE MÉ TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

Tak vzal po večeři i kalich, opět vzdal díky a pravil:

VEZMĚTE A PIJTE: TO JE KALICH NOVÉ A VĚČNÉ SMLOUVY, MÁ KREV, JEŽ SE VYLÉVÁ NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO ČIŇTE NA MOU PAMĚŤ.

Pamětlivi, Otče, člověčenství tvého Syna, připomínáme si jeho slova a skutky, jeho poníženost a poslušnost až k smrti na kříži a jeho zmrtvýchvstání ve slávě, skrze něž jsi ho vyvýšil nade všecko a dal mu jméno, které je nade všechno jméno, aby před jménem Ježíšovým pokleklo všechno v nebi na zemi i v podsvětí a každá ústa vyznala k slávě Boha Otce:

(Kněz nebo všichni:)

„Ježíš Kristus je Pán!“

A přinášíme před tvou tvář s díky a chvalozpěvy toto znamení jeho oběti a žádáme: Sešli nám svého Svatého Ducha a naplň tyto dary svou životadárnou silou, aby se nám staly Tělem a Krví tvého milovaného Syna. Tak buď: Chléb, který lámeme, buď účastí na těle (Pánově) a kalich, nad nímž Ti dobrořečíme, účastí na krvi našeho Pána Ježíše Krista. SKRZE NĚHO A S NÍM A V NĚM JE TI V DUCHU SVATÉM VZDÁNA, BOŽE, OTČE VŠEMOHOUCÍ, VŠECHNA SLÁVA A ČEST, NYNÍ I NA VĚČNOST. – AMEN!