Prex eucharistica IV

/z Holandské starokatolické církve/

Pane, Svatý Otče, Všemohoucí, Věčný Bože, z celého srdce Ti přinášíme oběť díkůčinění, neboť jsi hoden přijmout slávu a velebnost a moc – Ty jenžs‘ Slovem k bytí povolal nebesa i zemi, viditelné i neviditelné, k svému obrazu jsi člověka učinil korunou stvoření a dals‘ mu podivuhodnou účast na své božské slávě.

Děkujeme Ti, že dnem i nocí na nás sesíláš svou milost a že jsi přítomen na všech našich cestách. Buď pochválen za vše, co jsi učinil ze svého velkého milosrdenství. Tvoje milost je od pokolení do pokolení: tys‘ nám dal v Otci Abrahámovi spásy zaslíbení, ty ses‘ smiloval nad svým služebníkem Izraelem, tys‘ k nám mluvil skrze proroky. Tys‘ nás vykoupil a přijal za svůj lid, a když přišla plnost času, poslals nám svého milovaného Syna, Ježíše Krista, vykupitele a spasitele našeho. Skrze Něho Tě oslavujeme a chválíme a spolu s nebeskými Zástupy a se všemi vykoupenými, kteří stojí okolo tvého trůnu, voláme:
SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ
PÁN, BŮH ZÁSTUPŮ,
NEBE I ZEMĚ JSOU PLNY TVÉ SLÁVY.     

HOSANNA   NA VÝSOSTECH!

POŽEHNANÝ, JENŽ PŘICHÁZÍ VE JMÉNU PÁNĚ,

HOSANNA NA VÝSOSTECH!

Buď pochválen, Pane vší slávy a Králi věčně důstojný, skrze Ježíše Krista, tvého jednorozeného Syna. V něm se tvé Slovo stalo tělem a projevila se plnost Tvé milosti.

Vše vykonal podle Tvé vůle a oslavil Tvé jméno. Zvěstoval nám Tvé království, přemohl moc temnoty a přijal na sebe náš hřích. Smířil nás s Tebou a odemkl brány nového ráje. On je cesta, On je pravda i život – tím nám zvěstoval Tvou lásku, že se snížil a stal poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. Svou smrtí smrt zničil a svým zmrtvýchvstáním obnovil život. Večer, když se ze své vůle vydával smrti, vzal do svých rukou chléb, pozdvihl k Tobě oči, ke svému Otci v nebesích, vzdal díky, rozlomil chléb, rozdělil ho svým učedníkům a řekl:

VEZMĚTE A JEZTE: TO JE MÉ TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

Po jídle vzal také kalich, poděkoval a dával svým učedníkům řka:

VEZMĚTE A PIJTE: TO JE KALICH NOVÉ A VĚČNÉ SMLOUVY, MÁ KREV, JEŽ SE VYLÉVÁ NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TO ČIŇTE NA MOU PAMĚŤ.