PREX EUCHARISTICA V

/ze Švýcarské křestanskokatolické církve/

Vpravdě svatý a pravé chvály hodný je Tvůj Syn Ježíš Kristus, náš Pán a Spasitel, jehož jsi poslal věčný Otče, aby zjevil Tvou Slávu a tvé milosrdenství a vykoupil svět svou poslušností až k smrti na kříži.

Jeho jsi nám dal, aby svou obětí navždy zlomil moc hříchu a smrti a celému stvoření dal nový život. Skrze něho jsi nám uložil slavit v této hostině tajemství jeho smrti a zmrtvýchvstání, dokud nepřijde ve slávě: Neboť večer před svým utrpením vzal chléb a pohlédl, Bože k Tobě, svému všemohoucímu Otci, vzdal Ti díky, rozlomil jej, dal svým učedníkům a řekl:

VEZMĚTE A JEZTE: TO JE MÉ TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

Stejným způsobem vzal po večeři i kalich, opět Ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl:

VEZMĚTE A PIJTE: TOTO JE KALICH NOVÉ A VĚČNÉ SMLOUVY, MÁ KREV, JEŽ SE VYLÉVÁ NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ, TOTO ČIŇTE NA MOU PAMĚŤ, DOKUD NEBUDU S VÁMI ZNOVU STOLOVAT V BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ.

Proto Ti tedy, Pane, předkládáme tento chléb a tento kalich, pamětlivi utrpení tvého Syna, jeho vzkříšení a slavného nanebevstoupení. S jeho obětí předstupujeme před Tebe a prosíme: Shlédni v laskavosti na tyto dary, jako jsi se zalíbením hleděl na oběť Ábelovu, Abrahámovu i Melchisedekovu.

Aklamace

Sešli nám svého Svatého Ducha, dárce všeho života a svatosti, aby požehnal a posvětil tyto dary: aby chléb, který lámeme, byl pro nás účastenstvím Těla Kristova a kalich, v němž Ti vzdáváme díky, společenstvím jeho krve.

Nás všechny, kdo z tohoto oltáře přijímáme Tělo a Krev Tvého Syna, naplň mocí Ducha Svatého; dej nám být jedno ve společenství Tvého lidu a získat podíl v království budoucího věku. Dopřej nám, milosrdný, svatý Bože, abychom Tě tak chválili a velebili, skrze Ježíše Krista, Tvého Syna a našeho Pána, SKRZE NĚHO A S NÍM A V NĚM JE TI V DUCHU SVATÉM VZDÁNA, BOŽE OTČE VŠEMOHOUCÍ, VŠECHNA SLÁVA A ČEST NYNÍ I NA VĚKY. AMEN!