PREX EUCHARISTICA VI

/z rakouské starokatolické církve/

Svatý jsi, všemohoucí Bože, svatý je i Tvůj Syn, náš Pán, Ježíš Kristus, v nádheře a moci rovný Tobě. Avšak nepodržel jen pro sebe svou moc a lesk svého božského bytí zjevil na zemi jako Tvé všemocné a životadárné Slovo. Bydlil jako člověk na zemi, v síle Svatého Ducha žil a pracoval a oslavil Tvé jméno na zemi: Zvěstoval chudým radostnou zvěst, zajatým udělil vysvobození, vracel světlo slepým a poníženým sňal jejich břímě. Jeho láska vše obrátila k sobě a všechněm zvěstoval hodinu spásy. Byl poslušen ve všem Tvé vůle a zůstal věrným až do konce:

Když seznal, že přišla jeho hodina, aby se navrátil k Tobě, svému Otci, prokázal nám dokonale svou lásku a dal nám podíl na plodech svého života a smrti. Večer, kdy byl zrazen, vzal chléb, rozlomil jej, vzdal díky a podal svým učedníkům se slovy:

VEZMĚTE A JEZTE:

TOTO JE MÉ TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ!

Stejně tak vzal po jídle kalich, opět vzdal díky a podal svým učedníkům řka:

VEZMĚTE A PIJTE:

TOTO JE KALICH NOVÉ A VĚČNÉ SMLOUVY,

MÁ KREV, JEŽ SE VYLÉVÁ NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

TOTO ČIŇTE NA MOU PAMĚŤ!

Pamětlivi na tento úkol, slavíme nyní památku našeho vykoupení a zvěstujeme smrt Tvého Syna, skrze niž jsme byli vytrženi z moci hříchu a smrti a oslavujeme jeho vítězné zmrtvýchvstání, v němž je nám dán život nový a nepomíjející

a v jeho vyvýšení jako velekněze po Tvé pravici, kde se nás stále zastává, znamenáme naše oslavení.

Akl.:….

Smířeni a posvěceni na věky neposkvrněnou obětí Tvého Syna, našeho vykupitele a Pána, v níž Ti vydal svou vůli a obětoval své tělo, se odvažujeme stanout před Tebou a sloužit Ti, děkovat Ti za něho a oslavovat Tvé božské Jméno. Přijmi milostivě naši službu a mocí Ducha Svatého ji učiň dokonalou, aby se Ti zalíbila. Sešli nám a celé církvi svého Svatého Ducha, pramen všeho života a svatosti. Posvěť a proměň jím tyto dary chleba a vína, ať je chléb, jenž lámeme, znamením účasti na Těle Páně, a náš kalich požehnání, společenstvím jeho krve.

SKRZE NĚHO A S NÍM A V NĚM JE TI V DUCHU SVATÉM VZDÁNA, BOŽE, OTČE VŠEMOHOUCÍ, VŠECHNA SLÁVA I ČEST, NYNÍ I NA VĚČNOST. – AMEN!