Prex eucharistica X

(secundum liturgiam limanam)

Vpravdě je dobré a spravedlivé Tebe, Pane, svatý Otče,

všemohoucí, věčný Bože

věčně chválit a vždycky a všude Ti děkovat.

Svým Slovem jsi všechno učinil, aby to bylo dobré. Stvořil jsi nás ke svému obrazu, abychom měli účast na tvém životě a byli zrcadlem Tvojí slávy.

Když se naplnil čas, dal jsi nám Ježíše, svého Pomazaného, jako Cestu, Pravdu a Život. Zjevils jej jako svého milovaného Syna, aby oznámil chudým radostnou zvěst.

On nám dal moc vzdávat díky, abychom byli vždy pamětlivi jeho smrti a zmrtvýchvstání

a přijali jej za svůj pokrm.

Proto se všemi Anděly a Svatými zvěstujeme slávu Tvé velebnosti a zpíváme:

Akl.: SVATÝ,…

Jistě jsi svatý, Bože, a všechno tvorstvo zvěstuje Tvou slávu.

Naplň naše díkůčinění svým Duchem, dárcem života

(jenž mluvil skrze Mojžíše a proroky,

jenž zastínil milostí Marii Pannu,

jenž sestoupil na Ježíše v Jordáně a na apoštoly o Letnicích)

ať se tento chléb a toto víno nám stanou tělem Kristovým a krví Kristovou,

neboť On v noci, kdy byl vydán na smrt vzal chléb, vzdal Ti díky, rozlomil jej, dal svým učedníkům a pravil:

VEZMĚTE A JEZTE:

TO JE MÉ TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

Tak vzal i po jídle kalich,

opět Ti vzdal díky

a dal jej svým učedníkům se slovy:

VEZMĚTE A PIJTE:

TO JE KALICH NOVÉ A VĚČNÉ SMLOUVY,

MÁ KREV, JEŽ SE VYLÉVÁ NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

TOTO ČIŇTE NA MOU PAMĚŤ.

Proto, Pane, slavíme dnes paměť našeho vykoupení:

Zrození Tvého Syna a jeho život v nás,

křest, kterým ho pokřtil Jan,

jeho poslední večeři s apoštoly,

jeho smrt a vstup do říše mrtvých.

Zvěstujeme jeho zmrtvýchvstání, v němž byl povýšen k Tobě, kde se za nás a za všechny jako velekněz přimlouvá

a v očekávání jeho nového příchodu ve slávě přinášíme Ti tento kalich a tento chléb.

Pomni na oběť svého Syna a vysvoboď skrze něj všechny lidi a veškeré stvoření

a upevni smlouvu, kterou jsi s námi uzavřel.

Akl.: Tajemství víry…

Naplň nás svým Svatým Duchem, když přijímáme Tělo a Krev Kristovu,

abychom i my byli jedno tělo a jeden Duch v Kristu jako živoucí oběť ke chvále Tvé dokonalosti.

Akl.: Veni creator spiritus.

Pamatuj, Pane, Na svou svatou nerozdílnou, obecnou a apoštolskou církev, vykoupenou krví tvého Syna. Zjev všem její jednotu, prohlub její víru a zachovej ji v pokoji.

Pamatuj, Pane, na našeho biskupa N., a na všechny, jež jsi povolal ke službě v církvi.

Rozpomeň se zvláště na … a na naše zemřelé – jejich víru znáš jen Ty. Doveď je k hostině radosti, připravené pro všechny v Tvé přítomnosti s Pannou Marií, s patriarchy a proroky, s apoštoly a mučedníky, ……… a se všemi svatými, kteří žijí v tvém přátelství.

Se všemi Tě chválíme a oslavujeme

a očekáváme příchod Tvého království, v němž Tě budeme oslavovat s celým stvořením, vysvobozeným od hříchu a smrti skrze Krista, našeho Pána:

SKRZE NĚHO A S NÍM A V NĚM

JE TI V DUCHU SVATÉM VZDÁNA

BOŽE, OTČE VŠEMOHOUCÍ VŠECHNA SLÁVA A ČEST NYNÍ I NA VĚČNOST. – AMEN!