PREX EUCHARISTICA XII

(secundum ecclesiam evangelicam hassiae-waldeck)

Děkujeme Ti, Bože, za chléb a za všechno, co potřebujeme jako chléb:

za vzduch, jenž dýcháme,

za lidi účastné s námi tohoto života, za pokoj a Tvou blízkost ve Slově a Znameních.

Děkujeme Ti, Bože, za víno a za to, co nás jako víno těší:

za Slunce a za hvězdy nebe,

za lásku, již jsi nám dal,

a za naději v Tvé království.

Děkujeme Ti také za Ježíše Krista, Tvého Syna, našeho bratra a Pána. – On večer před svým utrpením vzal chléb, v modlitbě vzdal díky, rozlomil ho, dal svým učedníkům a řekl:

VEZMĚTE A JEZTE:

TOTO JE MÉ TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

Po jídle pak vzal kalich vína, opět vzdal díky, podal svým učedníkům a řekl:

VEZMĚTE A PIJTE:

TO JE KALICH NOVÉ A VĚČNÉ SMLOUVY,

MÁ KREV, JEŽ SE VYLÉVÁ NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

TOTO ČIŇTE NA MOU PAMĚŤ!

Tak před tvou tváří, Otče, konáme, co nám Tvůj Syn, náš bratr, uložil, nasloucháme jeho Slovu a připamatováváme si ho, majíce před očima jeho utrpení a smrt za nás, a sjednoceni u jeho stolu shledáváme, že On je živý mezi námi.

Akl.: Tajemství víry! ….

Jeho jménem Tě prosíme: Naplň tyto dary svým duchem, ať se nám stanou Tělem a Krví Tvého Syna. Naplň nás i celý svět svým Duchem: Proměň nás, pomoz nám stát se takovými, jakýmis‘ nás chtěl míti.

V tomto chlebě, který lámeme, dej nám pochopit, že jsme přes všechno, co nás dělí, Ježíšem spojeni do společenství ke společné službě lidem,

a v kalichu, z něhož pijeme, dej nám zakusit, že je Ježíš naší radostí

v životě i ve smrti,

proti všemu, co působí úzkost a co tíží. – Náš Pán přijde!

Akl.: Ano, přijď, Pane Ježíši!

SKRZE NĚHO A S NÍM A V NĚM JE TI V DUCHU SVATÉM VZDÁNA, BOŽE, OTČE VŠEMOHOUCÍ, VŠECHNA SLÁVA I ČEST, NYNÍ I NA VĚČNOST. – Amen!