Prex eucharistica XIII

PREX EUCHARISTICA XIII – ex dioecesi nostra

Dobrý Otče, s rozpjatýma rukama stojíme před Tebou. Naše ruce jsou znamením naší nuznosti, neboť vše, co máme, je před Tebou nicotností a nic z toho, co svým nazýváme, nemá cenu, nemáme-li Tebe. Ty jsi skutečný Smysl, pravý cíl a hlubina našeho bytí. Nejsi bohem, jenž přebývá jen sám v sobě, neboť jsi vzal na sebe naši slabost a bídu a do našich vztažených rukou dáváš dar největší a jedinečný: svého Syna, jenž je Cesta, Pravda i Život.

A proto Tě prosíme:

Ať vzbudí Tvůj Duch v těchto pozemských darech, chlebě a víně, tvůj dar nesmrtelný: útočiště vinným, spásu nemocným, vzkříšení mrtvým a naplnění veškeré naděje, Ježíše Krista, našeho Pána.

Neboť on večer před svým utrpením vzal chléb, rozlomil jej, dal svým učedníkům a pravil:

VEZMĚTE A JEZTE:

TOTO JE MÉ TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

Rovněž tak vzal po večeři kalich a znovu vzdal díky, podal ho svým učedníkům a řekl:

VEZMĚTE A PIJTE: TO JE KALICH NOVÉ A VĚČNÉ SMLOUVY,

MÁ KREV, JEŽ SE VYLÉVÁ NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.

TOTO ČIŇTE NA MOU PAMĚŤ!

Slavíce tedy zde, Bože, paměť tvého Syna, připomínáme si, žes‘ nám ho poslal z lásky

a myslíme na jeho život, na jeho slovo, jež proniká do našeho života jako znamení naděje na dokonání světa.

Pamatujeme na jeho utrpení a smrt z rukou lidí, avšak jako o velikonocích s jistotou tvrdíme:

On žije, vstal z mrtvých. Panuje v nezměrné slávě a zřídil již říši své lásky pro nás.

Akl. / Kristus zemřel,…

Pohlédni, Pane, na všechny lidi, kteří obzvláště potřebují tvou ochranu: na ztrýzněné, pohrdané a vykořisťované, na všechny, jejichž nemoc nikdo nevyléčí. Rozpomeň se, Pane, na osamělé, na ty, kdo jsou bez naděje, na zarmoucené a na všecky, jejichž srdce volá po spravedlnosti.

Posiluj všechny, kdo na světě hlásají Tvé Slovo: Zvláště Tě prosíme za našeho biskupa N. a za všechny, kdo v tvé církvi nesou břemeno odpovědnosti.

Přibliž se ve své lásce k našim zemřelým a ve své veliké laskavosti je uveď v dokonalost

a dej nám účastnit se se všemi svatými Tvého vítězství nad smrtí a nade vším, co nás sužuje a trápí,

skrze našeho Pána Ježíše Krista, prostředníka vší spásy.

SKRZE NĚHO A S NÍM A V NĚM JE TI V DUCHU SVATÉM VZDÁNA, BOŽE, OTČE VŠEMOHOUCÍ, VŠECHNA SLÁVA I ČEST, NYNÍ I NA VĚČNOST. – Amen!