VNITŘNÍ TŘENÍ, ANEB PROČ NEFUNGUJE OBČANSKÁ SPOLEČNOST

VNITŘNÍ TŘENÍ, ANEB PROČ NEFUNGUJE OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Nyní již poměrně dávná smrt Václava Havla postavila nám před oči něco, nač se snad někteří odvážili kradí pomyslet, ale o čem se nemluvilo. Myslím tím krach společensko-politické koncepce, s níž býval Václav Havel především spojován, takzvaného projektu občanské společnosti, a naprosté vítězství koncepce opačné, symbolizované současným prezidentem České republiky, to jest koncepce (výlučně) ekonomického fungování společnosti. Proto také tolik těch zoufalých lidí v ulicích, kterým došlo, že už nebude, nevrátí se čas, kdy oni jako občané mohli ovlivňovat politický život společnosti. Je tomu skutečně tak, a neříká se mi to dobře, ale společenské organizace nemají již takřka žádný vliv, snad kromě církví, které se přeci jen nepodařilo postavit do jedné řady se zahrádkáři, jak tomu Václav Klaus kdysi chtěl. Pohřeb Václava Havla byl ostatně i v tomto ohledu velice výmluvně symbolický: To nebyl Masarykův prvorepublikový pohřební průvod se skauty, Armádou spásy, sestrami Červeného kříže, dětmi, krojovanými spolky, baráčníky etc. etc.. Václava Havla u nás – kromě obyčejných lidí a přátel-umělců – pohřbívali politici a armáda: pohřeb věru hodný diktátora nejhrubšího zrna.

Post factum se s tím nedá nic dělat, avšak vždy je si možné položit otázku, proč k tomu došlo. Když jí správně a zevrubně zodpovíme, možná budeme příště moudřejší.

Nakonec si myslím, že odpověď na tuto dílčí otázku není až tak složitá, avšak vede nás dál k dalším otázkám. Lidé, po dlouhou dobu masírovaní politickou volební ideologií, zaznívající současně z médií (neboť všechna relevantní česká média jsou, nebo alespoň po určitý čas byla – ať si sáhnou do svědomí -jednoznačně pravicová: noviny přece někdo vlastní a kdo vlastní noviny, není chudý člověk – je zaměstnavatel, kapitalista; televizi pak vlastní stát, tedy politici, kteří si stát dokázali hbitě přivlastnit) a konfrontováni s neradostnou společenskou situací (možná také záměrně vytvářené v politických řadách), nakonec usoudili, že bližší je košile než kabát a že je tedy myslet v první řadě na sebe a společnost oni že stejně nevytrhnou, když se na to tak mocně kasají ti politici a ani ti to neumí. Zpátky Izraeli, ke svým stanům! (1Kr 12,16) Ve sféře společenských aktivit, spolků a společenských institucí je tato deziluze cítit velmi markantně, ale bohužel sahá dále, a to je právě ta druhá, skrytá část otázky, po jejíž stopě se nyní pustíme.

Zastánci teorie společenského liberalismu by ovšem mohli namítnout, že zmíněné heslo "bližší košile nežli kabát" je všeobecnou součástí lidské morální výbavy, že je záležitostí pradávnou a všelidskou, a že ostatně díky ní, tedy díky přirozenému sobectví lidského jedince, může vůbec fungovat kapitalistický soutěživý model společnosti, tedy to, co nás během posledních dvou století jako celek velmi obohatilo a stimulovalo všelijaký společenský rozvoj. Může být. Ale i to, co v minulosti fungovalo a přineslo leccos dobrého, se může v pozdějších fázích vývoje stát problémem: každá věc totiž tak trochu "hází svůj stín" a největší stín házejí kolosy přerůstající lidský rozměr. Ostatně by si toho měl být liberalismus sám vědom, vždyť ke stěžejním poučkám politického liberalismu patří ta o rozdělení moci. A stane-li se určitá ideologie ideologií absolutní, nepřipouštějící svou omezenost jen třeba na určitou sféru lidského života, nebo specifický účel a potlačuje-li veškeré další mody fungování a sebeorganizace společnosti, stává se, chtíc nechtíc, ideologií totalitní.

Sobectví je skutečně tendencí, kterou v sobě všichni máme, a je dobré si to uvědomit. Zároveň je také dobré se oprostit od bezhlavě moralistního hlediska a připustit, že i díky sobectví máme ledacos dobrého. Tak bude náš zrak čistý a nezatížený a teprve tehdy budeme moci bez předsudků poukázat na ty jevy, které má sobectví na svědomí, a které již nejsou společnosti prospěšné, ale právě naopak. Z takového hlediska nakonec není nejpodstatnější, zdali je to náš pradávný lidský sebestředný a sebezáchovný pud, demonstrující se sobectvím, nebo zdali jsou to ideologické, mediální a jiné sociální tlaky, co způsobilo krach projektu občanské společnosti a co má i další povážlivé důsledky, jež hned vylíčím. Všechny mají jakéhosi společenského jmenovatele, a tím by mohlo být "Proč to – či ono – nefunguje".


Vnitřní tření neboli viskozita je pojem, který používají fyzici a chemikové onen známý jev, který způsobuje, že zatímco voda proudí a tryská, mléko nebo koktejl jenom líně teče, med pouze kape a kaše nebo lepidlo se jen tak táhne. Je pozorováním dostupným každodenní zkušenosti, že mnohé "poruchy", které způsobují nefunkčnost běžně používaných procesů, mají právě charakter určitého zadrhnutí, zástavy, ucpání: mák ucpe mlýnek, papír kopírku, příliš mnoho aut zacpe ulice a ochromí pohyb ve městě; příliš mnoho myšlenek nebo starostí v naší hlavě způsobí, že se jakoby zastavíme a nejsme schopni pohnout se myšlenkově z místa ani v jednom směru. Triviálním, ale důležitým pozorováním při tom je, že drhnutí nebo ucpání nastává především tam, kde se s hmotou nakládá jako s něčím pasivním: roj včel vám vysavač neucpe, i když omylem vysajete vosí nebo včelí hnízdo; stejně velký chumáč peří ovšem ano.

Zpět k našemu problému: Tvrdím, a je to hlavní teze tohoto článku, že za nefunkčnost mnohých prvků, ba celých sfér veřejného života a za celkové zpomalení, takřka zastavení vývoje společnosti může jakési "vnitřní tření", nebo – chcete-li – rostoucí "transakční náklady", tedy vlastně jakýsi odpor a pasivita, jež se rozlézají jako metastázy po celé naší společnosti a prakticky po všech sférách jejího života. U spolků a dobrovolných sdružení je to nabíledni: tam, kde vše závisí na dobrovolné aktivitě, zmizí-li tato, společnost nebo spolek se rozpadne. A to se také stalo a děje. Ale postupme o krůček dále k takzvaným nevládním organizacím.

Nejsem zdaleka odborníkem na oblast NGO, co zde uvádím, je pouze vypozorované, přesto však považuji vývoj v této oblasti v devadesátých letech minulého a prvních letech současného století za zaznamenání hodný. Nevládní organizace (NGOs) jsou velmi různorodým spektrem a prolíná se v nich dobrovolnictví s profesionální (placenou) prací, nejrůznější formy financování – sbírkové, asignační, sponzorské, grantové spolu s přímou vládní nebo veřejnou dotací. Rovněž spektrum činností je tak různorodé, že vůbec nemá smysl se pokoušet ho rozčlenit. Ve správně fungující NGO by pak měly být všechny zmíněné složky, aktivity a finanční toky vyladěny tak, aby jí to umožňovalo maximální výkon, a přitom nerušilo vztahy mezi jejími pracovníky a dobrovolníky, to je velice těžká úloha. A není nikde lépe vidět, jak rostoucí "transakční náklady", zde tedy vnitřní provozní náklady organizace, mohou narušit ba ohrozit její celkovou funkčnost. Mnohým, zvláště "profesionálně orientovaným" NGO se něco takového jednoznačně právě v uvedených letech stalo: nevládní společnost, jejíž vnitřní provozní náklady pohltí padesát nebo dokonce osmdesát procent shromážděných finančních prostředků, víceméně již postrádá smysl a začasto je už jen výkladní skříní dobročinnosti a dobrým džobem pro své pracovníky. Tato "nemoc" přitom postihuje malé, relativně neznámé nevládky, zrovna tak jako leckteré velké.

Jestliže je špatné, dojde-li u nějaké nevládní organizace k takovému nešťastnému vývoji jaksi "samovolně", o to horší je, když se nevládní organizace za podobným účelem přímo zakládají. A i to je jev, který vstoupil na světovou scénu právě v uvedených letech. QUANGO se takovým organizacím nelichotivě říká (= rozuměj QUAsi Non Governmental Onranisation) a někdy je zakládají vlády, aby některé své aktivity nemusely konat samy, aby měly třeba "černocha na špinavou práci" (například diskreditační nebo lobbystickou kampaň), jindy dokonce komerční společnosti včetně nadnárodních koncernů. Účelem takového QUANGA může být buď nějaká specifická aktivita ve výše naznačeném směru, nebo jen získání "trojského koně" uvnitř určitého typu společenských organizací a někdy také záměr čistě zištný: shromáždit prostředky od důvěřivců, které se potom použijí jinde, nebo prostě "ztratí".


Zatímco skrze nevládní organizace ať už skutečné nebo fiktivní se prolévá ve všech zemích jen velmi malá část národního produktu, mnohem větší objem společenských prostředků protéká skrze státní úřady a veřejné instituce a z velké části v nich také končí. Vše, co bylo řečeno o transakčních nákladech u NGO, platí mutatis mutandis i o státních institucích, tam ovšem s tím, že ty nemají žádné dobrovolníky ať placené či neplacené, pouze profesionály. (Rarity typu soudců z lidu, nebo amerických civic corps jsou výjimky potvrzující pravidlo.) Navíc však k tomu přistupují další významné rysy specifické právě pro veřejné úřady a instituce. Státní instituce nemusí nikdy žebrat o peníze, protože má pevný ROZPOČET.

Vůbec pevnost a stabilita jsou dosti charakteristickým rysem veškerých úřadů a jiných státních institucí: i kdyby byl den před zrušením (i to se někdy stává!), bude v úřadě vše probíhat podle zavedených způsobů. Už z toho je vidět, že státní instituce a úřady budou k "vnitřnímu tření" mnohem více disponované, nežli jiné společenské útvary: Pevné potrubí, nebo šoupátko se vám mnohem snáze ucpou nežli, řekněme, ohebná hadice. Státní úřad je instituce s pevným rozpočtem, pevným počtem zaměstnanců a pevně vymezenými úkoly. Pokud je součástí tohoto úkolu i komunikace s veřejností má i pevné úřední hodiny ( v Česku dokonce jednotně stanovené pro většinu úřadů!)  A zde se nám rýsuje jeden velký rozdíl oproti typu nevládních organizací a institucí: Jakkoli "zkorumpovaný" a na svůj vlastní zájem hledící může zaměstnanec NGO být, přesto není nikdy jeho zájmen jakýmkoli způsobem zdržovat chod jeho organizace: Koneckonců finance do organizace spíše přijdou, když se bude – minimálně naoko – moci vykázat výsledky (za jakou cenu, čili s jakou "účinností" dosahovanými, to už je druhá otázka). Tedy i ti činovníci NGO, kteří vidí ve své práci především zdroj vlastní obživy a prospěchu, budou všemožně aktivní a věci nápomocní. Jinak je tomu u státní instituce. Její zaměstnanci jsou si velmi dobře vědomi toho, že zvýšení aktivity by jim nic dobrého nepřineslo: v nejlepším případě by znamenalo pouze rychlejší vyřízení agendy a následné nicnedělání. Ovšem zaměstnanci úřadu, který by výrazně zvýšil svou efektivitu by byli pochopitelně existenčně ohroženi, proč to tedy dělat? Občas se (a to zase spíše u pravicových vlád) objeví jakési záblesky snahy zefektivnit státní správu (proslulý je tím předně ministr Pospíšil, svého času též tuším Ivan Pilip), ale protože to není v ničím zájmu (rozuměj ničím ze zúčastněných insiderů, pouze v zájmu společnosti jako celku), rychle zase zapadnou. A vlády si také nechtějí s úředníky příliš pálit prsty: Jednak je to vrstva, o niž se jejich vládnutí přirozeně opírá, jednak by se efektivizací a rušením úřadů nebo jejich částí masivně zvýšila nezaměstnanost, a proč to dělat, když na úředníky se v rozpočtu ty kolonky už jednou našly?

Vnitřní tření, tedy umělé zpomalování procesů je ve státních institucích, takřka systémovým opatřením.

V obou případech, tedy u vládních i nevládních organizací jsme tedy měli možnost vidět a konstatovat velké napětí mezi zaměřením na smysl a cíl (mission) dané organizace nebo procesu, které v obou případech, u úředníků dokonce dramaticky, podrývá osobní a existenční zájmy daného jednotlivce, tedy napětí mezi prací v těchto strukturách pojatou jako služba (dobrovolná nebo stání) a prací pojatou jako vlastní úživa (termín Jana Patočky). Přesněji řečeno to, že dobrá práce v zájmu společnosti nebo organizace, není dobrou prací v zájmu jednotlivce a právě tak naopak, práce maximalizující vlastní prospěch nakonec vede k zástavě, "zacpání" příslušného společenského organismu.

Ještě dramatičtěji tento protiklad vystupuje v třetí velké společenské oblasti, v oblasti výroby a komerčních aktivit. Mám na mysli onen povšechně známý fakt, že producent kvalitního zboží, tedy ten, jenž podle svých sil slouží blahu druhých výrobou takového a takového zboží, pracuje sám proti sobě a je v dnešním konkurenčním prostředí, kde se všichni ostatní budou řídit úplně jinými principy, tak trochu sebevrahem. Standard vyrábění nekvalitního spotřebního zboží nepřišel až v posledních letech z Číny, byl vymyšlen dávno předtím, jen se, pravda neaplikoval v tak ohromném měřítku. Již v osmdesátých letech se do mnohých výrobků produkovaných ve vyspělých státech montovaly takzvané "umělé smrti"[1], tedy součástky s limitovanou životností, jejichž defekt však spolehlivě znefunkční celé zařízení. Organizace na ochranu spotřebitelů jsou proti této praxi bezmocné, hlavně proto, že to dělají prakticky všichni výrobci. Ani státní instituce, kdyby proti těmto praktikám skutečně chtěly vystoupit, by neměly lehkou pozici. Zeptejme se však, jaký společenský efekt tato praxe bude po určité době mít. Výrobci si to představují jednoduše: My vám budeme stále dodávat naše nekvalitní výrobky, a vy si budete vždy po určitém čase nuceni pořizovat nové. Naše průmyslové odvětví se tak udrží a naši pracovníci budou mít i nadále práci. No ano, ale co když někdo tyhle "závody ve spotřebě"[2] nevydrží? Co se stane pak? Lidé budou hledat náhradní řešení – ve svépomoci, možná i v omezení určité spotřeby, nakonec možná i v rezignaci na sledování technologického rozvoje; je toto žádoucí efekt? Opět zpomalení, drhnutí chodu společnosti – tím narušování spotřebitelských vztahů a důvěry mezi výrobcem a zákazníkem jistě je.

Načrtli jsme tu poměrně neradostný obrázek společnosti – podotýkám, že ne specificky české společnosti, ale prakticky se naše analýza týká veškerých vyspělých, minimálně pak evropských zemí. Ovšemže ne všude je ona společenská hniloba ve stejně pokročilém stádiu, ne všude jsou "stejně zanesené trubky". Jsou jistě společnosti, i mezi evropskými národy, kde se uchovala značně větší míra altruismu a společenské angažovanosti nežli u nás.  Jako popis trendu však to platí, bohužel, po celé Evropě. Mohli bychom ovšemže zmínit ještě jiné příklady a oblasti života. Vynechali jsme například intelektuální sféru, kdy bychom mohli zmínit například honbu za patenty, citátománii a oblast autorských a reprodukčních práv. Hon na "plagiátory" by sem také patřil. A i zde nakonec spatřujeme princip, který jsme viděli všude v uvedených oblastech výše: Ten nejlepší učitel, který předá žákům všechno své umění, je zároveň činí svými potenciálními konkurenty a může na své počínání i doplatit. Ale to by nemělo konce…

Pokusme se však na závěr alespoň naznačit, kudy by se mohlo ubírat řešení onoho kardinálního rozporu mezi zájmy vlastními a zájmy společnosti, mezi orientací na sebe a orientací na věc, nebo na službu druhému. Není to vůbec lehká rada: Poradíme-li totiž, aby se každý staral o sebe a nechal vše koňovi-  nebo neviditelné ruce trhu, vyjde to na stejno – nic se nevyřeší: ony společenské choroby se budou jen dále šířit a problémy budou narůstat- Poradit jedinci, aby se tomuto trendu jednoznačně postavil a aby třeba začal podnikat poctivě, vyráběl kvalitní zboží, když všichni ostatní vyrábějí nekvalitní, předváděl v úřadě aktivitu a altruismus, když všichni hledí, aby měli hromádku aktů na svém stole stále stejně vysokou, znamená nabádat tyto lidi k sebelikvidaci; jedinec proti celku nezmůže nic. (Může si ovšem ojedinělým činem dokázat sílu vlastní vůle a mravní integritu a to také není k zahození – pro něho; společnosti jako celku to však pramálo pomůže.) A ve společenské inženýrství, které by změněné chování lidem nařídilo, věřil naposledy Marx a jeho následovníci. Zdá se tedy, že na čistě společenské úrovni je tento problém neřešitelný: žijeme ve společenském pekle a našim údělem je způsobovat si navzájem muka ne snad do skonání věků, ale dokud se tento typ společnosti zcela nerozpadne; dokud nepřijde nějaká válka nebo revoluce a nesmete tento "starý podlý svět".

Existuje jeden starý rabínský aforismus, připisován bývá tuším už rabbimu Akibovi z 2. století n.l. Jde v něm o vysvětlení rozdílu mezi nebem a peklem. Adept kladoucí otázku po tomto rozdílu je v tomto příběhu dvakrát přiveden před takřka totožnou scénu: Scénu veliké záhrobní hostiny s oplývající množstvím nejlepších lahůdek, na níž se obyvatelé zásvětí společně sejdou. A v obou případech rovněž postřehne zvláštnost, která je odlišuje od lidí tohoto světa: nemají ruce jako běžní lidé, ale jejich ruce jsou vytočeny lokty k tělu, takže se nemohou sami sebe dotknout, natož si podat cokoli k ústům. A tato vpravdě tristní situace se naplno projevuje v prvním z obrazů, v němž adept zří obraz pekla: bohatost hostiny je zásvětníkům k ničemu, jsou vyhladovělí, vládne mezi nimi pláč a kvílení. Druhý obraz má, jak jsem již řekl, všechny atributy shodné s prvním. Úplně jiné je však chování zúčastěných. Jejich fyzický handicap jim vůbec nevadí, neboť přišli na to, že i s takto kuriózně znetvořenýma rukama, mohou pečovat jeden o druhého a sytit sice nikoli sebe, ale jeho. Nikdo proto nehladoví, vládne tam pokoj, ba veselí: Je to obraz ráje.

Podmínky jsou tedy dány a vnější rámec společnosti může zůstat stejný. Velkou její proměnu však můžeme způsobit svým chováním. Jak konkrétně? Nejspíše asi vytvářením malých center, skupinek, spolků, "ostrůvků pozitivní deviace" – ano těch zavrhovaných elementů občanské společnosti, kde si lidé budou natolik vzájemně blízcí, že se nebudou obávat chovat se vůči sobě vzájemně altruisticky. Se sílením a šířením takovýchto krystalizačních center se pak nový způsob chování, vskutku nový éthos, může rozšiřovat do stále širších segmentů společnosti. Nepůjde to rychle, jen poznenáhlu.

Nesmíme zapomenout ještě na jeden aspekt problému. Řekli jsme, že z čistě společenského hlediska je tato situace neřešitelná, neboť není odkud zatít: jednotlivec sám nic nezmůže a všichni sami od sebe své chování nezmění – právě proto, že se cítí jako jednotlivci ve společnosti ohroženi, proto že musí myslet především na zadní kolečka, že si nemohou dovolit vyjít ze sebe, poněvadž by je to mohlo stát kůži. Také proto, že jakýkoliv vstřícný idealistický krok ze strany jednotlivce může být naprosto bezohledně zneužit proti němu. V (naší) společnosti přece nikdo nikomu nic zadarmo nedá, a kdybych tak činil já, budu jen za blázna a nakonec bude zdeptán, potřen, zničen. Ovšem – tak to může vypadat pokud vnímáme a reflektujeme pouze řád světský. Naštěstí ale existují ještě jiné řády skutečnosti a v nich nejrůznější rezervoáry a "banky", kde se střádají pohnutky lidské vůle a lidské činy vůbec. A takováto ne smysly vnímatelná banka nám také může "ručit za náš vklad". Nebojme se proto: co jsme vložili, se někde objeví a také si zcela určitě budeme moci jednou (možná za hodně zvláštních okolností) svůj vklad vybrat. I s úroky, neboť:

 

 

… tak se díti bude, jako když člověk jeden, jda na cestu, povolal služebníků svých a poručil jim statek svůj. I dal jednomu pět hřiven, jinému pak dvě, a jinému jednu, každému podle možnosti jeho, i odšel hned. Odšed pak ten, kterýž vzal pět hřiven, těžel jimi, i vydělal jiných pět hřiven. Též i ten, kterýž vzal dvě, získal jiné dvě. Ale ten, kterýž vzal jednu, odšed, zakopal ji v zemi, a skryl peníze pána svého. Po mnohém pak času přišel pán služebníků těch, i činil počet s nimi. A přistoupiv ten, kterýž byl pět hřiven vzal, podal jiných pěti hřiven, řka: Pane, pět hřiven dal jsi mi, aj, jiných pět hřiven získal jsem jimi. I řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého. Přistoupiv pak ten, kterýž byl dvě hřivně vzal, dí: Pane, dvě hřivně jsi mi dal, aj, jiné dvě jimi získal jsem. Řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého. Přistoupiv pak i ten, kterýž vzal jednu hřivnu, řekl: Pane, věděl jsem, že jsi ty člověk přísný, žna, kde jsi nerozsíval, a sbíraje, kde jsi nerozsypal, I boje se, odšel jsem a skryl hřivnu tvou v zemi. Aj, teď máš, což tvého jest. A odpovídaje pán jeho, řekl mu: Služebníče zlý a lenivý, věděl jsi, že žnu, kdež jsem nerozsíval, a sbírám, kdež jsem nerozsypal, Protož měl jsi ty peníze mé dáti penězoměncům, a já přijda, vzal byl bych, což jest mého, s požitkem.

 

Matouš 25,14-27



[1] Autor tohoto článku slyšel  i velmi poetický název pro tuto skutečnost –  kurvítko; výraz snad až příliš půvabný pro popisovanou skutečnost.

[2] Podobnost tohoto zvoleného termínu s fenoménem známým z dob studené války není jistě čistě náhodná.