Čí je země?

V baroku to byl zřejmě oblíbený námět, protože ten obraz nelézáme hned ve dvou pražských kostelech. U svatého Tomáše na Malé Straně (na stěně kněžiště) a u svatého Jindřicha na Novém Městě (v boční lodi) visí rozměrný barokní obraz zobrazující Zemi coby kouli plující vesmírem. (O kulatosti Země nebylo již dávno sporu; podstatně déle trval spor o její pohyb.) Shůry pak na ni shlíží Bůh v postavě starého moudrého muže a na druhé straně k ní závistivě vzhlíží bradatý duch, nepochybně ďábel. Tito dva tedy vedou spor o Zemi. A komu z nich skutečně a po právu patří?

Pokud přijmeme za rozhodčího v tomto sporu Písmo, není sebemenší pochyby: „Hospodinova je Země i vše, co je na ní, svět i všichni, kdo ho obývají”, volá žalmista (Ž 24,1). Podle tohoto normativního pramene má tedy Bůh jednoznačné právo na Zemi a může nad ní uplatňovat svou vládu zcela neomezeně. Odpovídá však toto pojetí též naší novověké zkušenosti? Můžeme dosvědčit, že takto se nám jeví skutečně poměry na Zemi? Nepřesvědčuje nás novověká fyzika o tom, že vše, co se na Zemi děje, probíhá neodvisle od jakýchkoli mimozemských příčin, z vlastních, pozemských důvodů a sledujíc pozemskou dynamiku?

Svým způsobem to měl středověk jednodušší: Svět byl plochý a trojvrstvý. Nahoře nebe, v němž sídlí Bůh, jeho andělé a svatí; uprostřed země s člověkem a jeho pozemskými starostmi a lopocením; a nakonec peklo, příbytek ďáblů a zavržených duší. A toto prostorové uspořádání také jednoznačně ukazovalo, na čí straně je iniciativa, kdo je původcem a působitelem všeho, co se děje. Nic totiž v pozemském světě nepadá zdola nahoru, ale shůry: déšť, sníh, krupobití, mocné větry i oživující rosa, to vše přichází shůry. Zdola přicházejí podněty jen ve zcela výjimečných případech různých katastrof, jako při zemětřesení: to jsou nepochybně případy, kdy se na okamžik (ovšem ke své vlastní škodě) země podnícena ďábly vymyká božské kontrole, aby se pod ní ovšem vbrzku po zkrocení ďábla vrátila.

Ale Země, která se sama od sebe otáčí a pluje vesmírem, neznámo kam? Těžko si představovat ďábly, jak někde v zemském nitru točí rumpály. Ještě tak prst boží, který se jí dotkl a dal ji její točivý moment a směr, ale rozhodně ne již boží ochranná ruka.

Otevírá se nám tedy obraz Země, která se řídí sama svými zákony, mohutné, svébytné těleso, které navíc kromě svého působení fyzikálního, tedy kromě toho, že je ohromnou skálou, na niž působí a která působí gravitačně na další podobná tělesa, má a vytváří ještě cosi zvláštního, co nazýváme životem: Její souše se potahují, alespoň tam, kde to jde a kde není příliš sucho, povlakem zeleně a dokonce v tomto jejím kožíšku žijí jakési blešky, třeba nosorožci, kajmani a medvědi. Tato její "mikroflóra" a "mikrofauna" by samozřejmě bez ní nemohla existovat, právem tedy pohlíží na Zemi jako na svou Velkou Matku. A když náhodou některé z jejích "dětí" dospějí tak daleko, že jsou schopny alespoň částečně reflektovat tento svět složitých vztahů a uvědomovat si různé partikulární i globální vztahy, které na Zemi platí, stejně jim to není moc platné: Možná jim to na čas poskytne výhodu oproti jiným podobným tvorečkům, které tento pokročilejší reflektující druh může dokonce ohrozit, ba vyhubit, na Zemi jako takovou a na její zákonitosti jim to však stejně vyzrát nepomůže.

O čem to mluvím? Samozřejmě, že o lidech. Ti se nám kupodivu v obou oněch impozantních obrazech, totiž onom, kdy je země míčem, o nějž spolu hrají Bůh a ďábel i onom druhém, holistickém, poněkud ztrácejí. Jak také člověk se svými nicotnými silami může obstát jako partner takových mocností? Necháme-li se však zdrtit impozantností těchto obrazů, bude nutně náš přístup k Zemi pasivní: Buď jsou osudy země předurčeny jednoznačným božím plánem, nebo jsou jakýmsi tajemným a nepochopitelným dramatem, do něhož člověk nemůže zasáhnout a při němž se střetávají – vysoko nad lidskými hlavami – v boji síly dobra a zla. Ještě tak nejoptimističtější je třetí možnost, dle níž můžeme alespoň někde a partikulárně využít zákonů přírody (když je dobře pochopíme) a můžeme si tak usnadnit trochu svůj úděl. Na další vedlejší efekty při tom není nutno dbát, poněvadž prakticky nemáme možnost do zákonů běhu Země podstatněji zasáhnout; maximálně se nám stane, že pokud neodhadneme dobře možné důsledky, rozdrtí nás jakýsi "zpětný náraz".

Že by člověk, jeho dějiny a celkové působení na Zemi byl něčím tak efemérním a nevýznamným? I zde to měl středověk jednodušší. Pravda, ona střední vrstva, pozemská je oproti druhým dvěma omezená a konečná, ale zato je jaksi v lidské kompetenci. Bůh má samozřejmě možnost změnit účinky lidského jednání a také do dějin Země zasahuje, přesto ponechává lidem co možno autonomii. "Nebesa jsou nebem pro Hospodina, zemi však dal synům lidským", prohlašuje opět žalmista v Žalmu 114. A obzvláště židovský národ ve své touze po svobodě dokázal brát svou autonomii opravdu vážně. Talmud nám uchoval zprávy o situacích, kdy bylo shromážděnými rabíny odmítnuto "znamení z nebes" při řešení právně teoretického sporu. Na tomto příběhu je nejpozoruhodnější jeho vyznění: Poté co shromáždění učenci potřikráte odmítnou přijmout božské znamení, Bůh na nebesích zaplesá a celý rozradostněn si dojatě opakuje "Moji synové mě porazili, moji synové mě porazili…" Tento styl myšlení, totiž že božské nemá zasahovat do lidských dějů, ba ani nechce, i když tak samozřejmě činit může, rozvedl nejdále v minulém století Erich Fromm ve své knize "Budete jako Bohové"

Čí je tedy Země, boží nebo lidská? Anebo se snad vymyká kontrole obou a stává se tak jejich protiváhou, odpůrcem či protivníkem, tedy řecky DIA-BOLOS? Nebo, zkusme to ještě jinak: Na čí straně Země hraje: je (slepou) a poslušnou vykonavatelkou božích rozkazů vyjádřených fyzikálními zákony, která se nakonec musí jednou zbavit toho nenáležitého plevele, který zaneřádil její povrch, nebo je kumpánem a zároveň hračkou "dětí lidských". Když se pokoušíme vysvětlovat dění na Zemi jen z ní samé, případě ze zákonů, jež platí v blízkém vesmíru, nenajdeme na ní nakonec pro člověka místo. Ovšem i když jsme si vědomi onoho tajemného řídícího principu vesmíru, onoho "ducha dálav času a rozsáhlosti světa", jak nám ho připomíná liturgie Obce Křesťanů, ještě tehdy můžeme upadnout do obav, že by snad člověk a jeho úsilí nemuselo být s tímto principem v souladu. Tento inteligentní princip, by pak mohl řídit světové dění k tomu, aby se člověka zbavilo, vždyť "Hospodinova je Země i vše, co je na ní, svět i všichni, kdo ho obývají", neboť On je oním všepronikajícím principem a ten, jenž vše založil má jistě také vše ve své moci a může si s ním činit, co se mu zlíbí, jak to poutavě vyjádřil prorok Jeremiáš.

Je to veskrze logické, přesto by nás takové smýšlení zavedlo do slepé uličky. Pamatujme: "Nebesa jsou nebem pro Hospodina, zemi však dal synům lidským" Dal, toto slovo třeba vzít vážně. Na jedné straně ukazuje, že Země právě tak jako všechno ostatní není vyňata z moci a působnosti onoho všezakládajícíhovšeuchovávajícího principu; Země je opravdu v principu boží. Na druhé straně, když Bůh něco , je ten čin třeba přijmout vážně. Bůh nedává své dary, aby je hned požadoval nazpět. Bůh chtěl, aby se jeho působení odehrávalo, jeho vůle uskutečňovala na Zemi nejrůznějšími prostředky a kanálky, také a v prvé řadě skrze člověka. Máme tedy právo na Zemi působit a proměňovat ji, ne však jako boží nevolníci nebo pachtýři, avšak v jeho jménu – jako Bohové! Jen toto vědomí nám může poskytnout správný vztah k Zemi. Je to ten nejodpovědnější vztah k Zemi, jaký může být. Otrok – člověk nesvobodný, nebo ten, kdo je najat za mzdu není nikdy plně odpovědný za to, co mu bylo svěřeno, jak upozorňuje Ježíš (J 10,12n.). A také jen toto nám, kteří jsme na jedné straně součástí Země, dává oprávnění na ní pobývat, odlišovat se od ní, pracovat na ní a proměňovat ji: Vědomí toho, že nejsme pouze součástí Země, jejím výtvorem a funkcí, ale že jsme v pravém slova smyslu funkcí nebo energií (EN-ERGEIA) – působením, činem božím. Řekneme-li potom, že země je lidská, nebo že patří člověku, neříkáme tím nic jiného, nežli co bylo řečeno dříve, totiž, že "Hospodinova je Země i vše, co je na ní, svět i všichni, kdo ho obývají".

Tento pohled znamená zároveň oživení všech oněch sympatických rysů, které jsme shledali na starém, středověkém obrazu světa: Že totiž do něj proudí shůry božské síly, oživujíce a oplodňujíce Zemi. I dnes proudí na Zemi božské síly z kosmu, ale v prvé řadě a především skrze člověka.

 

Po Lotově odchodu řekl Jahve Abrámovi: „Pozvedni oči a pohlédni z místa, na němž stojíš, k severu i k jihu, k východu i k západu.

Veškerou zemi, kterou vidíš, dám na věky tobě a tvému potomstvu.

Jako prach země učiním tvé potomstvo: až bude možno spočítat zrnka prachu země, pak spočtou i tvé potomstvo! Vzhůru! Procházej zemí křížem krážem, neboť já ti ji dám.“ (Gn 13,14-17)