Missus est Gabriel angelus

Missus est Gabriel angelus

(kázání na den Zvěstování Páně, Q78)

Svatý Lukáš píše v evangeliu: "Byl poslán anděl od Boha do země nazývané Galylea, do města nazývaného Nazareth, k jedné panně, ta se jmenovala Maria a byla zasnoubena Josefovi, jenž byl z čeledi Davidovy.

Jistý [církevní] učitel, Beda, říká: To byl počátek našeho spasení." Již jsem to říkal a říkám to znovu: Vše, co kdy náš Pán učinil, neučinil pro nic jiného, než aby byl Bůh s námi a my byli jedno s ním. Proto se také stal člověkem. Mistři praví, že <dříve než>[1] se náš Pán zrodil v naší Paní duchovně, dříve než se z ní zrodil tělesně; a že právě z přemíry plodivé síly, jíž nebeský Otec zrodil svého Syna v duši, obdrželo v ní věčné Slovo lidskou přirozenost a ona otěhotněla tělesně.

A praví se: "Anděl byl poslán od Boha". A já říkám, že tomu tak nutně muselo být, aby byl poslán od Boha. Duše by pohrdla přijetím andělského světla, kdyby jí nebylo posláno od Boha a skrytě v něm netkvělo z [i] božské světlo, jež učinilo příjemným světlo anděla; jinak by ho nechtěla.

A praví se: "Anděl". Co je anděl? Tři mistři uvádějí trojí výrok [o tom], co je anděl: Dionýsius říká, že je anděl zrcadlo bez poskvrny., nanejvýš pročištěné, které do sebe pojímá odraz božského světla. Augustin říká, že anděl je blízký Bohu, zatímco materie je poblíž nicoty. Jan Damašský praví, že anděl je obrazem božím a proniká vším, co je jeho. Duše obsahuje božské světlo na svém vrcholku, na svém nejvyšším výhonku, který neustále ozařuje božské světlo. To je první článek, ten říká, co anděl je. Dále říká, že je anděl pronikavé ostří, zapálené žádostí po Bohu, a říká, že anděl je nehmotný a to tak, že je nepřítelem hmoty. Hle, to je tedy anděl.

A praví se: "Anděl byl poslán od Boha". A proč? Dionýsius říká, že má trojí úkol.
Za prvé: očišťovat, za druhé: osvěcovat, za třetí: zdokonalovat. A očišťuje duši trojím způsobem: prvním – očišťuje ji od poskvrn, které se na ní vyskytly; druhý – očišťuje ji od hmoty, připravuje ji a usebírá v ní samé; třetí – očišťuje ji od nevědomosti, právě tak jak si to činí andělé navzájem.
Za druhé duši osvěcuje [, a to] dvojím způsobem:Božské světlo je [totiž] tak mocně působící, že ho duše nedokáže snést, kdyby nebylo zmírněno a [poněkud] ztemněno pomocí světla andělského a tak duši zprostředkováno. Pak ji [také] osvěcuje pomocí příměrů.

Anděl spojuje svůj intelekt s duší a posiluje ji, aby dokázala přijmout a snést božské světlo. Kdybych se octl sám v pustině, děsil bych se a bylo by mi úzko; kdybych však měl s sebou jediné dítě, pominul by můj strach a byl bych posílen: tak životodárný a mocný je život sám v sobě. A kdybych nemohl mít s sebou dítě, a měl bych [aspoň] nějaké zvíře, i to by mě potěšilo. Proto také ti, kteří konají divy pomocí černokněžnických knih, berou [si s sebou] zvíře, [třeba] psa a animální život zvířete je jim posilou. A vždy nás [nejlépe] posílí, co je nám rovno. Proto se přimyká anděl k duši, neboť je jí roven, a osvěcuje ji a posiluje a připravuje na přijetí božského světla.

A praví se: "Anděl byl poslán od Boha". Duše se musí vyrovnat andělovi v těchto článcích, který jsem uvedl, pokud k ní má být poslán Syn a má se v ní zrodit. Ještě zůstává ten bod, jak ji anděl učiní dokonalou.

Aby i nám poslal Bůh svého anděla, který by nás očistil, osvítil a zdokonalil, a my byli s Bohem navěky blažení, nám pomoz Bůh. Amen[1] navrženo k vypuštění