Surrexit autem Saulus de terra, apertisque oculis nihil videbat

Surrexit autem Saulus de terra, apertisque oculis nihil videbat

(Kázání na den Obrácení sv.Pavla, Q71)

 

 

Slovo, které jsem právě latinsky ocitoval, zapsal svatý Lukáš in actibus o svatém Pavlu, znamená toto: Pavel vstal se země, a otevřenýma očima nic neviděl.

Mně se jeví, že má tento výrok čtverý smysl. Jeden je, že vstal se země a otevřenýma očima viděl nic, a tím ničím byl Bůh, neboť když spatřil Boha, znamená to, že spatřil nic. Druhý význam: Když povstal, neviděl nic než Boha. Třetí [význam]: ve všem nespatřoval nic než Boha. Čtvrtý [význam]: Když spatřil Boha, prohlédl všechno [ostatní] jako nicotu.

A před tímto [místem sv.Lukáš] mluvil o tom, jak náhle přišlo světlo s nebe a porazilo ho na zem. A všimněme si, že říká, že světlo přišlo z nebe. Nejlepší naši mistři říkají, že nebe má světlo v sobě, a přesto nesvítí. Slunce má v sobě světlo a svítí. Hvězdy mají také světlo, jakkoli k nim přichází [odjinud]. A naši nejlepší učitelé praví, že oheň ve své prosté podstatě a přirozené čirosti, [tedy] ve svém nejvyšším stavu, vůbec nezáří. Jeho povaha je tak čirá, že ho žádné oko nijakým způsobem nemůže postřehnout. Je tak minuciózní a pro oko nezvyklý, že kdyby se nacházel tady dole, nedalo by se k němu pozdvihnout zrak. Ale můžeme ho dobře pozorovat na [nějaké další] cizí [a vzdálené] věci, neboť [tam už] není sobě vlastní, jako [by byl] na dřevě nebo na uhlí.

A u světla [z] nebes, zakoušíme světlo, kterým je Bůh, takové, jehož nemůže dosáhnout žádný člověk. O něm píše svatý Pavel, že Bůh přebývá ve světle, kam nikdo nemůže přijít. [Doslova] říká: Bůh je nedostupné světlo.“ K Bohu neexistuje přístup. Kdo se povznáší, roste v milosti a osvícenosti, nikdy k Bohu nedospěl. Bůh není žádné vzrůstající světlo; růstem ve světle se mu [pouze] blížíme. [Ale ani díky] takovému růstu, Boha nespatříme. Dá-li se Bůh spatřit, pak je to ve světle, jímž je on sám. A jeden učitel říká, že v Bohu není nic menšího ani většího ani žádné to nebo to. Dokud k němu přicházíme, nepřijdeme k němu.

A praví [se tam], že ho ozářilo světlo s nebes. Tím [se] míní: cokoli v jeho duši bylo něčím [věcně konkrétním], bylo zachváceno. Jeden mistr praví, že v tomto světle poskočí [výše] všechny schopnosti duše a povznesou se i vnější smysly – ty, pomocí nichž vidíme a slyšíme – jakož i vnitřní smysl, který nazýváme myšlením, [že] je až podivuhodné, jak jsou rozšířené a prohloubené, takže mohu myslit [třeba] na to, co je za mořem, [stejně] jako [na to, co je] tady u mne. A nad myšlením je intelekt, který pořád hledá. Ten slídí všude a číhá zde a tam, přibývá a ubývá. Ale nad hledajícím intelektem je ještě jiný intelekt, který nehledá, ale spočívá v čirém nesloženém bytí, jež se uchopuje pomocí světla. A říkám, že v tomto světle se pozvedají veškeré duševní schopnosti a ty pak přeskakují až k myšlení, a nikdo neví, jak je ono vyvýšené a bezedné, než Bůh a duše [sama].

Naši učitelé praví – a je to přetěžká otázka, že andělé nemyslí v myšlenkách, pokud nevyjdou sami ze sebe a myšlenky do nich nevejdou do jejich intelektu, který je hledající, a jejich hledající intelekt se nevnoří do oné nehledající inteligence, která je čirým světlem sama v sobě. Proto se říká, že ho „ozářilo světlo [z] nebes“.

Jeden mistr říká, že emanovaná jsoucna, nevnímají nic nižšího. Bůh se rozlévá do celého stvoření, přesto však zůstává jím vším nedotčený a nepotřebuje je. Bůh dopřává přirozenosti účinek a účinnost a jejím prvním účinkem je srdce. Proto někteří učitelé tomu chtěli tak, aby se duše nalézala zcela v srdci a prostřednictvím života a spolu s ním pronikala do ostatních údů. Ale tak tomu není. Duše je v každé části těla úplná. Přesto je pravda, že jejím prvním dílem a účinkem je srdce. Srdce je uprostřed a chce působit [a být aktivní] všude, [neboť] podobně jako nebe nepřijímá žádné cizí vlivy a [vůbec] nepřijímá nic od ničeho[, ale1] obsahuje vše v sobě a vše ovlivňuje, samo nejsouc ovlivněno ničím. Ani oheň, jakkoli je ve svém nejdokonalejším stavu vznešený, se nemůže dotknout nebes.

A v tomto oslepení světlem byl vržen na zem a byly mu otevřeny oči, že otevřenýma očima viděl vše jako nic. A když uzřel všechno jako nicotu, spatřil Boha. Hleďte! V knize lásky2 pronáší duše výrok: „V mém ložci jsem hledala celou noc toho, jehož má duše miluje, a nenalezla jsem ho.“ Hledala na lůžku, čím míní [toto]: Kdo závisí nebo lpí na něčem, co je níže nežli Bůh, má příliš úzké lůžko. Vše, co by Bohem mohlo být stvořeno, je příliš těsné a úzké. Říká [také] : Hledala jsem celou noc. Není takové noci, v níž by nebylo světla; je však zakryté. Slunce svítí i v noci, je však skryté. Ve dne svítí a [přezáří a tím] zakryje všechna další světla. A stejně se chová božské světlo – [přezáří a tím] zakryje veškeré [jiné] světlo. Co hledáme na stvoření, to je všechno noc. Tím míním, že, že co vyhledáváme u něčeho stvořeného, je všechno jen stín a noc. I záře nejvyššího anděla, jakkoli je vyvýšený, se duše nedotkne [a nezapůsobí na ni]. Cokoli není prvotním světlem, je vše nocí a temnotou. A ta Boha nenalezne.

[A pak se v té knize říká dále:] Vstala jsem a hledala všude kolem, rozběhla jsem se široko, daleko. Nalezli mě strážci – to byli andělé – a zeptala jsem se jich, zda viděli toho, koho miluje má duše. – Ale oni mlčeli., snad se ho neodvážili pojmenovat. – „Když jsem [však] poodešla kousek dále, nalezla jsem, koho jsem hledala. O té maličké [chybě, které se dopustila] a kterou nepatrně zbloudila, takže ho nenašla, jsem již mluvil: Pro koho všechny pomíjivé věci nejsou nicotné a stejnostejné, Boha nenalezne. Proto řekla: „Když jsem malinko poodešla, nalezla jem. koho jsem hledala.“ Pokud Bůh vdechne do tvé duše svůj obraz a ty ho vnímáš jako světlo, nebo bytost, nebo [prostě jako] dobré, nic jsi z něho nepoznal, to není Bůh. Hleďte: ono „nicotné“ je třeba pominout, odstranit všechno přidané a poznat Boha [jako] Jedno. To je to, co říká tím: „Když jsem poodešla kousek dále, nalezla jsem, koho má duše miluje.“

Velmi často mluvíme o „tom, koho miluje má duše“. Ale o kom se to říká to „koho miluje má duše“? On je nad duší velmi vysoko, a ona vůbec nepojmenovala toho, koho miluje. A jsou čtyři důvody, proč ho nepojmenovala. Jedním je, že je Bůh bezejmenný. Kdyby ho mělo pojmenovat, musila by si to jméno vymyslet. Bůh je nade všechna jména. Nikomu nepřísluší vyslovit [jméno] Boha. Druhým [důvodem], proč mu nedala [žádné] jméno, je, že pokaždé, když se duše láskou úplně rozplyne v Bohu a splyne s ním, neví o ničem, nežli o lásce. Domnívá se, že ho všichni lidé poznávají jako ona a diví se, že někdo zná něco jiného než samotného Boha. Třetí [důvod je], že by neměla dost času na to, aby ho pojmenovala. Nedokázala by se na takovou dobu odvrátit od milování a nedokáže vydat ze sebe jiné slovo, než „Lásko!“. Čtvrtým je to, že si asi myslela, že vůbec nemá jiné jméno než „láska“, a [tímto jménem] „láska mu dala všechna [vůbec možná] jména. Proto říká: Vstala jsem, prošla blízké i vzdálené. Ale když jsem poodešla kousek dále, nalezla jsem, koho hledám.“

Pavel povstal se země a otevřenýma očima neviděl nic. Nedokáži vidět Jedno. On neviděl nic – a to byl Bůh. Bůh je nic, a je také něco. Ale co je něčím, to také [někdy a něčím jiným] není. Ale co je Bůh, to je v plnosti. O tom mluví přejasný Dionýsius, když píše o Bohu. Píše tam, že je nad [vše] bytí, nad [veškerý] život i nad světlo. Neudílí se tomu ani tomu a dbá na to, aby nebyl ničím – to je mu velice vzdáleno. Kdo něco uvidí, anebo pokud něco náhodně pozná, to není Bůh; a to proto, že on není tím nebo tím. Kdo říká, že je Bůh zde nebo tam, tomu nevěřte. Světlo, kterým je Bůh, září v temnotě. Bůh je pravé světlo, a kdo ho chce uzřít, musí být slepý a musí Boha zcela oddělit od čehokoliv konkrétního. Jeden mistr praví, že kdo o Bohu mluví nějakým příměrem v podobenství k něčemu, nehovoří o něm čistě. Avšak ten, kdo Boha nespojuje s ničím, mluví o něm pravěřádně. Když duše vstoupí v jediné a tam se octne v plném odvržení sebe sama, nalezne Boha jakožto nic. Jeden člověk jednou snil – byl to bdělý sen – jak je obtěžkán nicotou jako žena, která očekává plod, a v té nicotě se zrodil Bůh – ten byl plodem onoho nic. Bůh se zrodil v nicotě. Proto [se] říká: „Vstal se země a otevřenýma očima nic neviděl.“ „Viděl veškeré stvoření jako nicotu, neboť obsáhl v sobě bytí všeho. Je bytím, jež v sobě má veškeré bytí.“

Jiná věc se míní, když [se] říká: „neviděl nic“. Naši učitelé říkají, že má-li kdo poznat něco z vnějších věcí, musí něco intervenovat, alespoň vjem, Když si chci utvořit obraz o nějaké věci, třeba o kameni, přijímám do sebe [z něho i] to nejhrubší – ale to hned abstrahuji a vyvrhuji ven. Když se však zakoření v mé duši, to jest v tom nejvyšším a nejvznešenějším, už to není nic než obraz. Kdykoli má duše poznává něco vnějšího, vstupuje do ní [vždy] něco cizího; když však poznávám stvořené v Bohu, nevstupuje do ní nic, než sám Bůh, neboť v Bohu není nic, než jen Bůh. Když [tedy] poznávám vše stvořené v Bohu, nepoznávám nic. Viděl Boha, v němž vše stvořené [zároveň je a] není.

Za třetí, proč nic neviděl, [bylo, že to] nic, to byl Bůh. Jeden mistr praví, že veškeré stvoření je v Bohu jako by nebylo ničím, neboť on má veškeré stvoření v sobě. Je bytím, jež obsahuje veškeré bytí. Jeden mistr říká, že mimo Boha není nic, jakkoli blízké by mu to bylo, co by bylo prosté veškerých vlivů. [A] Jeden mistr [zase] praví, že anděl poznává sebe i Boha bezprostředně. Cokoli [však] poznává jiného, to [i pro něj] obsahuje cizí vliv; je to vjem nebo afekt, jakkoli může být maličký. Máme-li Boha poznat, musí to být bezprostředně – tak to nemůže narušit nic cizího. Pokud poznáváme Boha v tomto světle, musí [nám] to být vlastní a zniterněné, bez ingerence čehokoli stvořeného. Pak poznáváme bezprostředně věčný život.

Když neviděl, uzřel Boha. Světlo, které je Bůh, proudí ven a činí veškeré ostatní světlo tmou. Světlo, v němž svatý pavel zřel, v tom viděl jen Boha, nic jiného. O tom mluví Job: „poroučí slunci, aby nezářilo, podrobil si hvězdy jako pod pečetí.“ Tím, že byl obklopen světlem, neviděl nic jiného; neboť co bylo [v něm] duševního, to bylo zaskočeno a ochromeno světlem, jímž je Bůh, že už nedokázalo nic jiného pojmout. A to je pro nás dobré poučení, že totiž nás posedne a trápí Bůh, máme málo trápení zevně.

Čtvrtý [důvod], proč nic neviděl: Světlo, jímž je Bůh, je nesmíšené, nemá žádnou příměs. A to bylo [právě] známkou pravosti onoho světla, že žádné takové [příměsi] není. A toto světlo neznamená nic jiného, než že [i] s otevřenýma očima nic neviděl. Protože neviděl nic, právě proto to bylo božské světlo. Svatý Augustin říká, že když nic neviděl, viděl Boha, [a že i] každý [jiný], kdo nic nevidí a je slepý, vidí Boha. Svatý Augustin o tom říká, že poněvadž je Bůh pravé světlo aje pro duši jejím cílem a spočinutím a je jí blíže, než je ona sama sobě, kdykoli se duše odvrátí od vnějších vznikajících [a zanikajících] věcí, nutně na ni musí Bůh shlédnout a zaskvít se v ní. Duše nemůže milovat ani cítit úzkost, aniž by věděla, odkud [pochází]. Jestliže duše nevychází ven k vnějším věcem, nalezla svůj domov a přebývá v jeho čirém, nesloženém světle. Pak už nemiluje, ani nemá úzkost nebo strach. Poznání je pro ni baštou a základem celého jejího bytí. Láska se nemá čeho chopit jinak nežli skrze poznání. Je-li duše slepá a nevidí nic jiného, vidí Boha, a to nutně. Jeden mistr praví, že oko, jež je velice čiré, vidí všechny barvy proto, že samo nemá žádnou barvu; a nejen je samo v sobě prosto barvy, ale tím, že je v těle, musí být bezbarvé, má-li člověk rozeznávat barvy. Co je bez barvy, se jeví jako mít všechny barvy, i kdyby to bylo dole pod nohama. Bůh je takové bytí, jež v sobě nese veškeré bytosti. Jestliže se má dát Bůh poznat duši, musí být slepá. O tom se mluví, [když se říká:] viděl nic, jež je světlem veškerého světla, a bytím veškerého bytí.

O tom hovoří nevěsta v Knize lásky: „Když jsem maličko poodešla, nalezla jsem, koho má duše miluje.“ To maličké, které pominula, bylo veškeré tvorstvo. Kdo ho nehodí za hlavu, Boha nenajde. A také [tím] míní, že [vše], jakkoli malé a nicotné, a jakkoli čiré, prostřednictvím čehož poznávám Boha, musí pryč. Dokonce i světlo, které je opravdu Bohem, v situaci, kdy se dotýká mé duše, mu není právo: musím ho přijmout takové, jaké vzniká [a ne tak, jak se dotýká mé duše]. Světlo, jež ozařuje stěnu, bych nemohl vidět správně, kdybych neobrátil zrak tam, odkud přichází. Ale i když obrátím zrak tam, odkud pochází, musím být zbaven [i] tohoto původu a musím ho uchopit, tak, jak se chvěje samo v sobě. Ale přesto říká, že i toto mu není právo – nesmím ho přijímat ani tak, jak se mě dotýká, ani tak jak se tvoří a počíná, ani jak se chvěje samo v sobě, protože to všechno jsou [nějaké] způsoby. Boha musíme přijmout způsobem bez [jakéhokoli] způsobu a [jako jsoucno bez bytí, ježto nemá žádný způsob. O tom mluví svatý Bernard: „Kdo tě, Bože chce poznat, musí tě změřit bez míry.“

Prosme našeho Pána, abychom došli k takovému poznání, jež je úplně bez způsobu a bez míry. To nám pomoz Bůh. Amen]

1Předpokládáme, že je nadále řeč spíše o nebi nežli o srdci, jakkoli jsou gramaticky téhož rodu a vztažná zájmeny by se teoreticky mohla vztahovat na kterékoli z nich.

2Myslí se samozřejmě Píseň písní