Unus Deus et pater omnium

Unus Deus et pater omnium

(17. neděle po Trojici, Q 21)

Vyřkl jsem latinsky slovo, které praví svatý Pavel v epištole: "Jeden Bůh a otec všech, jenž je požehnaný nadevše, skrze vše a ve všem." Další slovo vyjímám z evangelia, kde náš Pán říká: "Příteli, slez dolů, povytáhni se výše."

V tom prvním, když Pavel říká: „jeden Bůh a otec všech ", zamlčuje jedno slůvko, které vytváří rozdíl. Když říká "jeden Bůh", míní tím, že Bůh je jediný sám v sobě a ode všeho oddělený. Bůh k nikomu nepatří a také k němu nikdo nepatří; Bůh je jediný. Boethius říká, že Bůh je jeden a neproměnný. Vše, co kdy Bůh stvořil, stvořil v proměně. Vše, co bylo kdy stvořeno, nese na zádech onen dluh proměny.

To také znamená, že máme být v sobě jednotní a ode všeho oddělení, a ve stálé nepohnutosti se máme sjednotit s Bohem. Bez Boha samostatně neexistuje nic. Proto je nemožné, aby se v Bohu udála nějaká změna nebo proměna. Co ze sebe spěje do jiného stavu, to se mění. Bůh má v sobě vše v plnosti, a proto ničeho nevyhledává jinde nežli v sobě, totiž v oné plnosti, jež je v Bohu. Žádný tvor nemůže pochopit, jak Bůh v sobě chová Boha.

A druhá poučka, kterou vyslovuje, je: "otče, jsi požehnaný". Tohle slovo už obsahuje změnu. Jakmile řekne "otec", jsme už u toho. On je náš otec, tudíž jsme my jeho děti, a proto nám leží na srdci jeho sláva a pohana, jíž se mu utrhá. A když dítě uvidí, jak je to otci milé, ví, jak je pro něj povinno žít čistě a v nevinnosti. Přitom máme tedy sami žít v ryzosti, ježto Bůh sám praví: "Blahoslavení čistého srdce, neboť spatří Boha." A co je čistota srdce? Takové srdce je čisté, jež je odděleno ode všeho tělesného a je v sobě usebráno a uzavřeno a vrhá se ve své čistotě na Boha a stává se s ním sjednoceno. David říká: " To jsou čisté a nevinné skutky, ty, které ubíhají a konají se ve světle duše, a ještě nevinnější jsou ony, jež zůstávají uvnitř v duchu a nevycházejí navenek. "Jeden Bůh a otec všech."

To druhé slovo [je]: „Příteli, slez dolů, povytáhni se výše." A z obojího udělám jedno: V onom výroku: „Příteli, slez dolů, povytáhni se výše.“ je obsažen polibek duše a Boha a odpovědí na něj je: „jeden Bůh a otec všech“. Jeden mistr praví, že přátelství spočívá na vůli. Ale nakolik je přátelství založeno na vůli, nesjednocuje. A já jsem řekl i více: Ani láska nesjednocuje; sjednocuje totiž v účinku, nikoli v podstatě. Proto také jen říká „jeden Bůh“; „ slez dolů, povytáhni se výše. Do nitra duše nevstoupí nic než čiré božství. Proto i ten nejvyšší anděl – ať si je jakkoli blízko Bohu a jakkoli s ním spřízněn a kolikkoli má v sobě z Boha a jeho díla jsou v Bohu stálá a je sjednocen s Bohem ve svém bytí a nejen skutky, přebývá v Bohu a s ním a jakkoli je vznešený a je naprosto obdivuhodný, přesto nemá do duše přístup. Jeden mistr říká, že veškeré stvoření, jež je v rozlišenosti není hodno toho, aby v něm Bůh působil. Ale duše sama v sobě, ježto je nad tělem, je tak čistá a jemná, že pojme čiré božství. A přesto do ní Bůh nevstoupí, pokud mu nebude odňato vše, co se mu přičítá. Proto jste dostali odpověď: „jediný Bůh“.

Svatý Pavel říká: „jeden Bůh.“ Jedno je cosi čistšího nežli dobro i pravda. Dobro a pravda nepřidávají – zmnožují se pouze v mysli: když jsou myšleny, tehdy se množí. Jedno se také nerozmnožuje, když je v sobě, dříve než vyplyne v Syna a Svatého Ducha. Proto řekl: „Příteli, slez dolů, povytáhni se výše." Jeden mistr praví, že jedno je zápověď zápovědi. Pokud řeknu, že Bůh je dobrý, přidávám tím cosi[1]. Jedno je zápověď zápovědi a popření popření. Co to je Jedno? Jedno je to, k čemu není nic přidáno. Duše pojímá božství, pokud je v sobě pročištěna, když k ní ničehož není přidáno, když v ní není ani myšlenky ani ohledu. Jedno je popřením popření. Veškeré stvoření samo sebe popírá; jedno totiž popírá, že by bylo druhé. I anděl popírá, že by byl jiným andělem. Ale v Bohu je popření popřeno; je jediný a popírá tím vše, co je anebo není mimo Boha. Všechno tvorstvo je v Bohu a je jeho vlastním božstvím a znamená plnost, jak jsem již řekl. Je otcem veškerého božství. O jediném božství mluvím proto, že ještě neemanuje a nikde se ho nic nedotýká ani není myšleno. Tím, že Bohu něco upírám – [třeba] upírám Bohu dobrotu, přesto nemohu popřít Boha; tím, že Bohu něco upírám, pochopím z něj něco, co není; a to musí pryč. Bůh je Jedno: popření popření.

Jeden mistr říká, že andělská přirozenost nemá žádnou moc ani účinnost a že nezná nic než samotného Boha. Pokud existuje ještě něco dalšího, neví o tom. Proto se praví „Jeden Bůh, Otec všech – příteli pozdvihni se výše.“ Některé duševní síly do sebe pojímají vnějšek – jako oko: jakkoli málo si ze světa bere a odkládá to nejhrubší, přesto přijímá něco zevnějšího, co závisí na tady a teď. Ale rozum a rozumnost tím pohrdají a pojímají jen to, co není teď a tady; takže se vzdáleně dotýkají andělské přirozenosti. Ale přesto přejímají též od smyslů; co jim smysly zevně zprostředkují, toho se chápe rozumnost. A vůle přijímá jen v čistém chápání, poněvadž není tady a teď. A Bůh chce říci: „Jakkoli je duše vznešená a čistá, musí sestoupit dolů. Když Bůh říká: „Příteli, slez dolů a budeš poctěn“ je to milostné políbení.

Vůle chce blaženost. Ptali se mě, jaký je rozdíl mezi milostí a blažeností. Milost pro nás, co jsme v těle, a blaženost, již budeme mít ve věčném životě, k sobě patří jako květ a plod. Když je duše zcela naplněny milosti, že už nic nezbývá, působí milost uvnitř a zdokonaluje vše, co je v duši, přesto však nedochází k účinku vše, co v duši je, a co má duše vykonat, neboť milost za ni vše koná. Také jsem tu řekl, že milost nepůsobí žádný skutek, ale jen zdobí duši a působí v oblasti duše naplnění. Říkám tedy, že milost nesjednocuje duši s Bohem – je jenom doplněním; je však jejím následkem, že duše přichází k Bohu. To by byla plodem, který by předcházel květ. Vůle, ježto baží po blaženosti a chce být s Bohem, se natolik vzepne, že Boha pohne k vůli tak, že čisté myšlení přijme Boha, jak je sám v pravdě – tak se také Bůh dá rozumu. Ale upadne-li ve vůli, musí se pozdvihnout. Proto říká: Příteli, slez dolů.

Jeden Bůh: V boží jednotě se naplňuje božství Boha. Říkám, že Bůh by nebyl nikdy mohl dát svého jednorozeného syna, kdyby nebyl jeden. Tím, že je Bůh jeden, pojímá do sebe vše, co působí ve stvoření. A řeknu více: Jednota přísluší jedině Bohu. Boží vlastností je jedinečnost; tím Bůh pojímá své bytí Bohem, jinak by Bohem nebyl. V Bohu jsou jistě také přítomny bohatství a moudrost a pravda; avšak není jen jeden, je sama jednota. Vše, cop Bůh mám, má v jediném, to jest v sobě. Mistři říkají, že nebe obíhá proto, aby obsáhlo a sjednotilo vše, a proto bystře ubíhá. Veškerá ozdoba boží je v jeho jednotě, a na ní závisí i boží přirozenost a je blažeností duše, že Bůh je jeden; je to i její ozdobou a chloubou.

A řekl: ”Příteli, slez dolů, a dostane se ti cti: Bůh činí tak, jako by byl jeden proto, aby se to líbilo duši; jako by se pro ni zdobil, aby se jen duše do něj zamilovala. Proto člověk che hned to, hned ono: tu se cvičí v moudrosti, tu v umění. A poněvadž svého jednoho nemá, duše nikdy nespočine, dokud se nestane v Bohu vším. Bůh je jeden: To je blažeností, ozdobou i spočinutím duše. Jedn mistr praví:, že ve všech svých činech Bůh zamýšlí jediné. A duše je vše. Co je totiž mezi všemi nejvznešenější, nejčistší, nejvyšší, to do ní Bůh neustále vlévá. Bůj je vše a je jeden.

Bůh, otec všech, nám pomoz, abychom byli tak sjednoceni v Bohu. Amen.[1] Je to syntetický výrok – pozn. překl.