Bronté (NHC VI,2)

XIII

1       Bronté (Hrom): Dokonalá mysl

2       Byl/a/ jsem vyslán/a/

3       v moci a přiš/e/l/a/ jsem za těmi, co

4       o mně přemítají. A ®nalezli mne

5       ti, kdo po mně pátrají.

6       Pohleďte na mne, vy, kdo o mně přemítáte,

7       slyšte mne, kdo mi nasloucháte!

8       Vzhlížející k rozumu změňte se

9       a nezahánějte mne

10    před svým zrakem.

11    a nepozdvihujte v nenávisti proti mně svůj hlas

12    a vašemu sluchu®

13    ať nejsem nikde neznáma,

14    ani v jiných časech

15   

16    totiž jsem první i poslední. Já

17    udílím čest i hanbu,

18    já jsem nevěstka i paní,

19    jsem žena i panna,

20    já jsem matka i dívka; jsem údy

21    své matky. Jsem neplodná,

22    co mnoho synů má. Já jsem

23    ta, co velikou svatbu má,

24    avšak bez muže zůstává.

25    Já jsem ta, co rodí i

26    ke zrodu pomáhá. Já

27    jsem útěchou svých bolestí. Já

28    jsem nevěsta i ženich

29    a  mým mužem je ten, kdo mě

30    zplodil. Já jsem matkou

31    svého otce a sestrou svého

32    muže a on je můj plod. ®

33    Jsem otrokyní toho, kdo mě připravil, já jsem paní

XIV

1       svého plodu.®­ On pak je ten, kdo mě zplodil

2       před časem v den

3       zrodu. A on je mým plodem®­

4       v čase. A má síla je z něj.

5       Já jsem berlou

6       jeho mladistvé moci;

7       on je kolenem mého stáří.

8       A co on chce,

9       stane se mi. Já jsem tichem

10    nezměrné ceny® a myšlenkou®

11    o níž se často přemítá.

12    Já jsem volání® mocného

13    hlasu® a slovo® mnoha

14    podob. Já jsem příběhem

15    svého jména. Proč vy, kdo mě nenávidíte,

16    mě milujete a

17    nenávidíte ty, kdo mě milují?

18    Ti, kdo se mi vzpírají, mě uznávají,

19    proto vy, kdo mě uznáváte,

20    vzepřete se mi. Kdo o mně mluví

21    pravdivě, se ve mně mýlí, a ti,

22    kdo podlehli klamu, mluví o mně pravdu.

23    Proto, kdo mě znáte, se musíte stát o mě

24    neznalými, a kdo mě neznali,

25    nechť mne poznají.

1       Já jsem poznání i

2       neznalost. Já jsem

3       stud i nestoudnost.

4       Já jsem nezahanbená, já jsem

5        zostouzená. Já jsem posila i

6       <strach>® Já jsem válka

7       i mír. Poslyšte mne: Já jsem pohrdaná

8       i ctěná. Pozorujte mou

XV

1       chudobu a mé bohatství.

2       Nevyvyšujte se nade mne, jež

3       jsem sražena k zemi a

4       naleznete mne v tom,

5       co přichází. A nehleďte

6       na mne na hnoji, neodcházejte a

7       nenechávejte mě opuštěnou

8       a naleznete mne v 

9       královských říších. A nehleďte

10    na mne, když jsem vyhnána

11    (na místo) k nejmenším a zavrženým,

12    neposmívejte se mi

13    a  nevyvrhujte mne k těm,

14    kdo mne krutě zabíjejí.®

15    Já, ano já jsem milosrdná

16    a také krutá. Střezte se mne!

17    Nemějte v nenávisti mou kázeň

18    a mou zdrženlivost

19    nemilujte v mé pošetilosti

20    Nepleňte můj val a

21    nesvazujte srdce strachem před mou silou.

22    Proč pohrdáte

23    mým strachem a

24    proklínáte mou pýchu.

25    Já jsem ta, co je

26    nesmírně hrůzná a ta, co na tě doléhá

27    v chvění. Já jsem ta

28    slabá, vyloučená/zachráněná

29    z místa rozkoší. Jsem

30    nerozumná i moudrá.

1       Proč jste mě nenáviděli

2       ve svých radách? Já však budu

3       mlčet s těmi, kdo mlčí,

4       a zjevím své slovo.

XVI

1       Proč jste mne tedy nenáviděli, Řekové?

2       Že jsem cizinka mezi

3       cizinci? Já jsem Sofia, moudrost

4       Řeků, i poznání®

5       barbarů. Já rozsuzuji®

6       mezi řeky a barbary. Já

7       jsem ta, jež je v Egyptě v mnoha podobách.

8       a u barbarů nemá žádnou (podobu).

9       Já jsem byla nenáviděna

10    všude a milována

11    všude. Já jsem ta, kterou nazývají

12    životem, ale vy jste

13    ji nazvali smrtí. Já jsem ta, kterou

14    nazývají zákonem,

15    ale vy jste ji nazvali bezprávím.

1       Já jsem ta, kterou jste pronásledovali,

2       a já jsem ta, které jste se zmocnili.

3       Já jsem ta, kterou jste rozptýlili

4       a zničili a ta, kterou jste shromáždili.

5       Já jsem ta, před kterou jste se

6       v úctě pokořovali i ta, které jste se

7       protivili. Já jsem ta, která nectí svátky

8       a přesto má svátků mnoho.

9       Já, já jsem bez Boha a

10    (já jsem) ta, kdo má velikého Boha.

11    Já jsem ten, o němž přemítáte

12    i kterým pohrdáte. Já jsem

13    neučená a přesto ode mne pochází učení.

14    Já jsem ta, kterou jste

15    pohrdli a přesto

16    o mně přemítáte. Já jsem ten,

17    před kterým jste se skryli, a přesto

18    jste mi zjevní. Když totiž

19    se počnete skrývat,

20    já se sama zjevím,

 XVII

1       a [když] totiž se začnete

2       [projevovat], já sama

3       [se skryji] před vámi. Ti kdo [

4       [……] od něj ne[

5       [……] v nerozumnosti

6       [……] přijměte mne [

7       [poznání]. skrze zkroušenost

8        srdce ® a vezměte

9       si mě z poznání®

10    v zkroušenosti srdce a vezměte

11    si mě na nevzhledných

12    místech a v ponížení

13    a uzavřete se v tom,

14    co je dobré, i když je nevzhledné a v nemilosti.

15    Z hanby si mě vezměte

16    nezahanbeně

17    a z nestoudnosti

18    s ostychem. Pohrdněte mými

19    údy ve vás a

20    pronikněte do mne,

21    vy, kteří mne znáte a, kdo

22    znáte mé údy,

23    zbudujte velké v malém

24    prvotním stvoření.

25    Sestupte k dětství

26     a neošklivte si ho,

27    protože je malé a nepatrné.

28    Avšak ani neodmítejte

29    pro svou maličkost dospělost a řád;

30    neboť jestliže

31    rozeznáváte maličkost

32    od dospělosti®, proč

33    mě proklínáte

34    a přitom mě uctíváte?

1       Ublížili jste a slitovali jste se.

2       Neoddělujte mě od toho, co je na počátku

XVIII

1       a co jste [poznali a]ð

2       nic neodvrhujte [a ]

3       nezamítejte [

4       []… a

5       nezná[…] ho. [

6       […] to, co je mé [

7       Já znám to, co je na počátku a

8       to, co je po mně, mne zná.

9       Neboť já jsem duch® […

10    a spočinutí® [………]

11    Já jsem poznáním své cesty a

12    cílem těch, kdo mě hledají, a

13    vůdcem těch, kdo se po mně táží,

14    a silou sil v mém poznání®

15    andělů, kteří byli vysláni

16    mým slovem, i boha

17    v bohu skrze můj úradek,

18    i duchů všech mužů, kteří

19    jsou se mnou i žen,

20    které jsou ve mně. Já jsem (ta, jež je)

21    uctívána a ta, které žehnají.

22    Ale i ta, kterou v hanbě

23    pohrdají. Já

24    jsem mír a pro mne povstává boj.

25    (A) Já

26    jsem cizinkou i občanem.

27    Já jsem bytí® i to, co nemá

28    bytí. To co existuje skrze

29    společenství® se mnou, nedojde,

30    mého poznání ale to, co trvá v mé

31    bytosti, to mne pozná.

1       Moji blízcí mne nepoznali

2       a ti, kdo jsou vzdáleni

3       daleko ode mne, ti mne poznali.

4       V den, kdy jsem blízko

XIX

1       [vám, jste] vzdáleni mimo

2       [mne a] v den, kdy jsem já

3       vzdálena od [vás,  jsem]

4       [blízko u] vás. Já [jsem]

5       […..zahaluje] mysl. [Já jsem]

6       […….] přírody®.[Já jsem]

7       [……..] stvoření duchů

8       […..] žádost duší

9       [] jsem vláda i bezvládí.

10    Já jsem spojení i

11    rozloučení. Já jsem uchovávání

12    a já jsem zkáza. Já

13    jsem ten pod zemí a vystupuje se přitom

1       ke mně. Já jsem soud

2       i odpuštění. Já, já

3       jsem bez hříchu a kořen

4       hříchu pochází ze mne.

5       Já jsem touhou ve

6       zření i zdrženlivostí

7       srdce. Já

8       jsem slyšení, jež přijímá

9       každý a řeč,

10    kterou nikdo nedokáže

11    zmoci. Já jsem němá,

12    která nemluví a veliké

13    je množství mých řečí. Naslouchejte

14    mi s mírností a nechte

15    se mnou poučit ve své hrubosti.

16    Já jsem ta, jež tě zdržuje od návratu

17    a vyhánějí mne na tvář země.

18    Já vytvářím chléb a

19    ducha v útrobách. Já jsem

20    poznání svého jména. Já jsem

21    svým vlastním křikem a ozvěnou

XX

1       Zjevuji se a

2       kráčím v [

3       pečeť mé [

4       []

5       [……] Já jsem [

6       [….] vlastní obrana [

7       Já jsem ta, jíž nazývají

8       "Pravda" i násilí [

9       Vy mě uctíváte [

10    a potichu šeptáte, jak jste

11    silní proti mně, odsuzujíce se tak sami,

12    ještě než bude vynesen proti vám soud.

13    neboť jste křivý soudce.

14    Kdybyste byli odsouzeni

15    tímto, kdo

16    vás osvobodí? Nebo kdyby vás on osvobodil,

17    kdo se vás

18    zmocní? To, co jsme my

19    uvnitř, to je to, co jsme i

20    navenek; a ten, jenž vás vytvořil zevně,

21    ten utvořil

22    i vaše nitro. A to, co

23    vidíte vně ve svém okolí,

24    to vidíte zjeveno i ve svém nitru

25    a je to vaším oděvem.

26    Slyšte mě, kdo mi nasloucháte

27    a poučte se z mých slov

28    vy, kdo mě znáte. Já jsem

29    sluch, jenž vše přijímá.

30    Já jsem řeč, která není

31    pochopena. Já jsem

32    jméno hlasu a zvuk

33    jména. Já jsem znaménkem

34    v písmu a zjevením

35    rozdílu. A já

XXI

1       [

2        

3                                                             ]

4       […….] světlo [

5       […….] a [

6       [……] kdo nasloucháte

7       [……] (k) vám. Tvář […..]

8       [……] veliká síla. A

9       [……] nezmění jméno.

10    [……] k tomu, kdo mě stvořil.

11    Já vyslovím jeho jméno

12    Hleď{te} tedy na jeho slova a všechna písma

13    jež se naplnila.

14    Pomyslete na to (tedy) vy, kdo nasloucháte i

15    vy, sami andělé,

16    i ti, co byli posláni,

17    i duchové, kteří vstali

18    z mrtvých: Já jsem ten, jenž

19    je sám sebou a není nikdo,

20    kdo mě bude soudit. Neboť

21    jsou to sladké obrazy, jež

22    jsou skryty v mnohých hříších.

23    a nevázanostech

24    a zavrženíhodných vášních

25    a časných rozkoších,

26    jež jsou kroceny

27    než vystřízliví a

28    odejdou vzhůru na místo svého spočinutí.

29    A naleznou

30    mne tam a budou

31    žít a již znovu

32    nezemřou